Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
9 жо­втня 2019 р. ви­кла­дачі ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли тренінг «Твоє май­бутнє у сфері торгівлі».
11 жовтня 2019, 22:28
9 жо­втня ви­кла­дач українсь­кої літе­ра­ту­ри Фе­до­ровсь­ка О.О. про­ве­ла про­форієнтаційну бесіду з уч­ня­ми 9-го кла­су Си­няківсь­ко­го хіміко-тех­но­логічно­го ліцею.
11 жовтня 2019, 22:23
11 жо­втня бу­ло про­ве­де­но виїзне за­нят­тя-ек­с­курсію для сту­дентів спеціаль­ності 123 «Комп`ютер­на інже­нерія» групи 407-К
11 жовтня 2019, 22:22
з 2 по 10 жо­втня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­лась де­ка­да здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя.
11 жовтня 2019, 22:20
Всі новини

18 вересня 2019 року викладачем фахових дисциплін Івановою С.М. проведено заняття-екскурсію з дисципліни «Банківські операції» зі студентами групи 303 Ф-1 спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» на базі Ірпінського відділення філії КГ РУ АТ КБ «Приватбанк».

Під час проведення заняття представники фінансової установи ознайомили студентів з характером та сферою професійної діяльності, з особливостями практичної складової у фінансово-кредитних установах, з видами банківських операцій та перспективами працевлаштування у майбутньому.

Керівник Ірпінського відділення філії КГ РУ АТ КБ «Приватбанк» Олена Лисенко провела тренінг по роботі з терміналами та банкоматами, он-лайн системою Приват24, а також екскурсію установою. Здобувачі освіти мали можливість оцінити роботу менеджерів банку, які працюють з фізичними особами.

Олена Олександрівна також детально ознайомила студентів з роботою кожного підрозділу одного з найбільших державних банків на ринку банківських послуг та надала детальну інформацію про актуальні вакансії і кар’єрні можливості для майбутніх фахівців,  переваги  проходження онлайн-практики. Керівник відділення розповіла про основні правила фінансової поведінки та шляхи захисту від шахрайства з платіжними картками, а також про зміни в стратегії фінансової установи, нові стандарти якості банківських продуктів, обслуговування клієнтів та перспективи функціонування державної фінансової установи в майбутньому. Крім того, наголосила, що банкір повинен володіти універсальними компетенціями, бути психологом і комунікабельною особистістю.

Адміністрація коледжу висловлює подяку керівництву банку в особі  Олени Лисенко та усім працівникам відділення за допомогу в проведенні цікавого заняття - екскурсії.

 

 

Світлана Іванова,

голова циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін

Оголошення
16 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся профілак­тич­но-освітня те­ма­тич­на акція «Профілак­ти­ка вжи­ван­ня пси­хо­ак­тив­них ре­чо­вин се­ред мо­лоді».
11 жовтня 2019, 22:29
10 жо­втня о 12год. 10 хв. в кабінеті українсь­кої мо­ви відбу­деть­ся відкрит­тя Х Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка.
04 жовтня 2019, 15:53
8 жо­втня у ко­леджі відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар.
03 жовтня 2019, 17:20
3 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся свят­ко­вий кон­церт до Дня працівників освіти.
30 вересня 2019, 21:52
2 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся ви­ста­ва «Ма­ти-най­мич­ка».
30 вересня 2019, 16:00
Всі оголошення