Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
9 жо­втня 2019 р. ви­кла­дачі ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли тренінг «Твоє май­бутнє у сфері торгівлі».
11 жовтня 2019, 22:28
9 жо­втня ви­кла­дач українсь­кої літе­ра­ту­ри Фе­до­ровсь­ка О.О. про­ве­ла про­форієнтаційну бесіду з уч­ня­ми 9-го кла­су Си­няківсь­ко­го хіміко-тех­но­логічно­го ліцею.
11 жовтня 2019, 22:23
11 жо­втня бу­ло про­ве­де­но виїзне за­нят­тя-ек­с­курсію для сту­дентів спеціаль­ності 123 «Комп`ютер­на інже­нерія» групи 407-К
11 жовтня 2019, 22:22
з 2 по 10 жо­втня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­лась де­ка­да здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя.
11 жовтня 2019, 22:20
Всі новини

07 жовтняя під головуванням директора коледжу Ільченко Н.В. пройшло засідання адміністративної ради коледжу, на якому було підбито підсумки роботи за минулий місяць та розглянуто актуальні  питання щодо навчально-виховної і  господарської діяльності колективу коледжу.

Одним з нагальних питань, які розглядалися на засіданні, було питання готовності до опалювального сезону. Наталія Володимирівна проінформувала про технічний стан газової котельні, підготовку необхідної дозвільної документації, проведення відкритих торгів на закупівлю газу.

Відповідальний секретар приймальної комісії Вінник І.В. доповіла про стан розробки рекламних матеріалів про коледж, підготовку до Дня відкритих дверей, який відбудеться 26 жовтня. Голови випускових циклових комісій отримали доручення щодо зміни формату проведення Дня відкритих дверей.

 Педагогічні працівники: Сиротенко А.О. – заступник директора з виховної роботи, Лісовська Н.В. – завідувачка економічного відділення, Дулова О.І. – викладач доповіли про результати закордонного стажування, яке проходило з 01 по 05 жовтня в Університеті економіки Wyższa Szkoła Gospodarki в м. Бидгощ Республіки Польща.

Голови циклових комісій прозвітували про стан роботи з організації факультативів з математики, історії України, української мови, які допоможуть студентам підготуватися до проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО у 2020 році, а також факультативу з дослідження якості продуктів харчування.

Інженер з охорони праці Щербакова А.П. доповіла про стан проведення інструктажів з охорони праці  - вступних для студентів нового набору, повторних – для студентів старших курсів.

Також на засіданні було обговорено питання ліцензування нових спеціальностей на рівні фахової передвищої освіти, відкриття студентського буфету в навчальному корпусі № 2, дотримання порядку та санітарних вимог проживання в гуртожитку. Відразу по закінченню наради члени адміністрації провели перевірку кімнат в гуртожитку, результати якої будуть обговорені вже завтра.

Оголошення
16 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся профілак­тич­но-освітня те­ма­тич­на акція «Профілак­ти­ка вжи­ван­ня пси­хо­ак­тив­них ре­чо­вин се­ред мо­лоді».
11 жовтня 2019, 22:29
10 жо­втня о 12год. 10 хв. в кабінеті українсь­кої мо­ви відбу­деть­ся відкрит­тя Х Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка.
04 жовтня 2019, 15:53
8 жо­втня у ко­леджі відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар.
03 жовтня 2019, 17:20
3 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся свят­ко­вий кон­церт до Дня працівників освіти.
30 вересня 2019, 21:52
2 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся ви­ста­ва «Ма­ти-най­мич­ка».
30 вересня 2019, 16:00
Всі оголошення