Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
19 ве­рес­ня 2019 ро­ку роз­по­ча­ло­ся нав­чан­ня за про­гра­ма­ми підго­тов­ки ба­ка­лаврів (за­оч­на фор­ма нав­чан­ня) на Міжка­фед­ральній нав­чальній ла­бо­ра­торії НУБіП України.
19 вересня 2019, 12:47
У рам­ках пла­ну ро­бо­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли май­стер-клас з ме­тою про­форієнтації се­ред учнів 9-11 класів ІАЛ НУБіП У...
19 вересня 2019, 10:59
Всі новини

05 вересня 2019р. в приміщенні студентського гуртожитку коледжу відбулася зустріч адміністрації коледжу з мешканцями гуртожитку.

Такі зустрічі щороку проводяться з ініціативи адміністрації з метою дізнатися, як студенти проживають у гуртожитку, що їм необхідно для покращення побутових умов та які у них інтереси.

У рамках зустрічі зі студентами спілкувалися: директор коледжу Наталія Ільченко, заступник директора виховної роботи Андрій Сиротенко, комендант гуртожитку Надія Сторожук, вихователь гуртожитку Тетяна Кириленко та представники студентського самоврядування.

Наталія Володимирівна наголосила на важливості дисципліни студентів, а також закликала їх не порушувати правил внутрішнього розпорядку, дотримуватися правил пожежної і безпеки життєдіяльності та відповіла на запитання студентів щодо покращення умов проживання.

Учасники зустрічі разом з вихователем та головою студентської ради гуртожитку перевірили санітарний стан окремих кімнат.

Адміністрація коледжу і в подальшому ініціюватиме подібні зустрічі та активно сприятиме організації дозвілля студентів і покращенню умов проживання в гуртожитку.

 

Андрій Сиротенко,

заступник директора з виховної роботи

 

 

Оголошення
30 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 10:00 біля нав­чаль­но­го кор­пу­су №1 відбу­деть­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють», при­свя­че­на річниці за­ги­белі на Сході України ви­кла­да­ча ко­ле­джу Багіро­ва…
Вчора о 16:32
23 ве­рес­ня 2019 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України.
13 вересня 2019, 19:05
06 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 13.00 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су
03 вересня 2019, 15:02
Всі оголошення