Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у Дні відкри­тих две­рей НУБіП України
23 листопада 2020, 11:55
Гра-вікто­ри­на «Моя май­бут­ня про­фесія» зі сту­ден­та­ми ІІІ кур­су еко­номічно­го відділен­ня, які опа­но­ву­ють спеціальність 071 «Облік і опо­дат­ку­ван­ня».
18 листопада 2020, 09:50
16 ли­сто­па­да відбу­ла­ся он­лайн-зустріч сту­дентів еко­номічно­го відділен­ня з ви­пуск­ни­цею ко­ле­джу – го­лов­ним бух­гал­те­ром то­ва­ри­ства з об­ме­же­ною відповідальністю «ІКФ»
17 листопада 2020, 12:31
Всі новини

Завжди приємно бачити у коледжі колишніх студентів, для яких наш  заклад освіти відкрив дорогу у професійне життя. Саме така зустріч в режимі онлайн з використанням сервісу ZOOM відбулася 16 листопада 2020 року з випускницею коледжу – головним бухгалтером товариства з обмеженою відповідальністю «ІКФ» Шестопал Оксаною Валеріївною.

Шестопал О.В. познайомила здобувачів освіти, які навчаються за спеціальністю «Облік і оподаткування», зі своєю професійною діяльністю на посаді головного бухгалтера на підприємстві, що займається виробництвом м’яса криля на морському судні з подальшою реалізацією продукції на митній території України та за її межами.

В ході онлайн-зустрічі Оксана Валеріївна детально розповіла про свої посадові обов’язки як головного бухгалтера. Звернула увагу не тільки на виконання бухгалтерами професійних обов’язків, а й на методику проведення позапланових перевірок результатів їх роботи представниками податкових органів. У своєму виступі вона приділила увагу знанням та навичкам роботи, які варто розвивати в собі майбутнім спеціалістам з обліку і оподаткування, опановуючи фахові дисципліни. Гостя коледжу наголосила також, що кожен фахівець сьогодні має опанувати програми, які використовуються для ведення обліку на підприємствах, зокрема 1С: Бухгалтерія, M.E.Doc, Клієнт-банк і вміти використовувати їх у своїй роботі. 

Атмосферу відкритості та конструктивності онлайн -зустрічі додало те, що студенти мали змогу задавати питання щодо потреби в молодих фахівцях на ринку праці, можливостей проходження виробничої практики, вимог, які ставляться до претендентів на роботу, умов праці у приватному секторі економіки. Онлайн-зустріч була цікавою, змістовною і корисною, адже студенти, які опановують спеціальність «Облік і опордаткування», добре орієнтуються в базових основах обліку та контролю і хочуть бачити перспективу розвитку своєї кар'єри.

Людмила Черненька,

викладач циклової комісії фінансово-

кономічних та облікових дисциплін