Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ла­ся зустріч з пред­став­ни­ка­ми Все­ук­раїнсь­кої гро­мадсь­кої ор­ганізації «Асоціація з пи­тань за­хи­сту прав спо­жи­вачів» «Спо­жив­ча довіра»
24 червня 2019, 14:45
21 черв­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь у Міжна­род­но­му дні по­ля в Україні.
22 червня 2019, 13:00
Сту­ден­ти ІІ кур­су спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині».
14 червня 2019, 15:15
Всі новини

Кажуть, що поки пишеться та видається підручник, то інформація в ньому вже застаріла. А що вже тоді говорити про навчання в стінах закладу вищої освіти? Адже часто-густо підготовка фахівців і розвиток реального виробництва та бізнесу йдуть як паралельні прямі. Тому одним із основних завдань, спрямованих на якісну підготовку фахівців, адміністрація коледжу вбачає співпрацю з бізнесом. Неможливо сьогодні викладати навчальні дисципліни з циклу професійної підготовки без прив’язки до реального виробництва, виробничих ситуацій чи передових технологій.

03 червня відбулася робоча зустріч директора коледжу Ільченко Наталії Володимирівни з керуючим відділення Ощадбанку в м. Ірпінь Федорякою Євгенієм Павловичем та заступником керуючого Біндюгіною Ольгою Володимирівною. У ході зустрічі мова йшла про  взаємовигідні відносини для обох сторін. Для коледжу це: залучення працівників відділення до проведення лекцій для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», можливість проходження виробничої практики, проведення практичних занять в реальних умовах банку та ін.       Федоряка Є.П. дав згоду на включення його до ради роботодавців коледжу. Нам важлива думка професіоналів, залучення їх до розробки чи перегляду освітньо-професійних програм.

А найбільшою приємністю стали позитивні відгуки про наших випускників минулих років та студентів-практикантів  цього року, які, до речі, вже отримали пропозицію щодо працевлаштування в банку після закінчення навчання в коледжі.

Дякуємо керівництву територіального відділення Ощадбанку в м. Ірпінь за підтримку та партнерство у підготовці фахівців!

 

Оголошення
19 червня 2019, 10:47
27 черв­ня в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся уро­чи­сте вру­чен­ня ди­пломів!
19 червня 2019, 10:44
Відповідь на за­про­шен­ня.
01 червня 2019, 12:16
Всі оголошення