Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
19 ве­рес­ня 2019 ро­ку роз­по­ча­ло­ся нав­чан­ня за про­гра­ма­ми підго­тов­ки ба­ка­лаврів (за­оч­на фор­ма нав­чан­ня) на Міжка­фед­ральній нав­чальній ла­бо­ра­торії НУБіП України.
19 вересня 2019, 12:47
У рам­ках пла­ну ро­бо­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли май­стер-клас з ме­тою про­форієнтації се­ред учнів 9-11 класів ІАЛ НУБіП У...
19 вересня 2019, 10:59
Всі новини

04 вересня в актовій залі коледжу відбулася зустріч адміністрації коледжу зі студентами та класними керівниками академічних груп І курсу.

Такий щорічний захід у форматі діалогу є традиційним, оскільки адміністрація, класні керівники розуміють труднощі адаптаційного періоду для вчорашніх школярів - нинішніх студентів закладу вищої освіти.

Директор коледжу Наталія Ільченко ознайомила першокурсників з Правилами внутрішнього розпорядку коледжу, основними вимогами щодо організації освітнього та виховного процесу, особливостями навчання на І курсі. Також наголосила на ролі наставників академічних груп у процесі навчання.

Вікторія Сова, заступник директора з навчальної роботи, закцентувала увагу першокурсників на питаннях організації і проведення освітнього процесу, стипендіального забезпечення та значення відвідування занять студентами. Помічником студента є сайт коледжу, на якому висвітлюються як нормативні документи, так і актуальні новини з життя колективу закладу.

Заступник директора з виховної роботи Андрій Сиротенко, з метою попередження серед студентства булінгу, зупинився на важливості розуміння даної проблеми студентами, а також довів інформацію про заборону тютюнопаління на території навчального закладу, роботу органів студентського самоврядування, правила проживання у студентському гуртожитку.

Питання дозвілля, спортивного життя, гурткової роботи і художньої самодільності піднімали у своїх виступах керівник фізичного виховання Ірина Снісар та художній керівник Наталія Шмарко.

Завідувач бібліотеки Наталія Горніч ознайомила студентів з графіком роботи бібліотеки й отримання навчальної літератури.

Результатом зустрічі є не тільки розгляд питань освітнього та виховного процесу, а й усвідомлення студентами-першокурсниками того, наскільки важлива думка кожного з них  у коледжі. Лише спільними зусиллями – студентства, адміністрації та викладачів коледжу – можна урізноманітнити студентське життя, зробити його насиченим, успішним навчання, а дозвілля – змістовним і цікавим.

 

 Вікторія Сова,

заступник директора з навчальної роботи

 

 

Оголошення
30 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 10:00 біля нав­чаль­но­го кор­пу­су №1 відбу­деть­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють», при­свя­че­на річниці за­ги­белі на Сході України ви­кла­да­ча ко­ле­джу Багіро­ва…
Вчора о 16:32
23 ве­рес­ня 2019 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України.
13 вересня 2019, 19:05
06 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 13.00 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су
03 вересня 2019, 15:02
Всі оголошення