Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
9 жо­втня 2019 р. ви­кла­дачі ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли тренінг «Твоє май­бутнє у сфері торгівлі».
11 жовтня 2019, 22:28
9 жо­втня ви­кла­дач українсь­кої літе­ра­ту­ри Фе­до­ровсь­ка О.О. про­ве­ла про­форієнтаційну бесіду з уч­ня­ми 9-го кла­су Си­няківсь­ко­го хіміко-тех­но­логічно­го ліцею.
11 жовтня 2019, 22:23
11 жо­втня бу­ло про­ве­де­но виїзне за­нят­тя-ек­с­курсію для сту­дентів спеціаль­ності 123 «Комп`ютер­на інже­нерія» групи 407-К
11 жовтня 2019, 22:22
з 2 по 10 жо­втня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­лась де­ка­да здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя.
11 жовтня 2019, 22:20
Всі новини

Ірпінський економічний коледж постійно веде пошук ефективних моделей взаємодії з успішними роботодавцями, бізнес-спільнотою, потенційними партнерами серед громадських обʼєднань та некомерційних організацій з метою підвищення ефективності професійної освіти і задоволення попиту на вміння та компетенції майбутніх фахівців.

Потужно в цьому напрямі працює циклова комісія маркетингу і торгівлі. Саме завдяки зусиллям її представників, 24 червня 2019 року в коледжі відбулася перша зустріч з представниками Всеукраїнської громадської організації «Асоціація з питань захисту прав споживачів» «Споживча довіра».

До коледжу завітали Куликова Олена Олександрівна – голова Правління громадської організації «Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів «СПОЖИВЧА ДОВІРА» та Захарова Олена Миколаївна – заступник Голови правління.

У ході зустрічі директор коледжу Ільченко Н.В., члени циклової комісії обговорили взаємовигідні підходи, які б стимулювали співробітництво та спільні дії обох сторін, а також можливість заключення меморандуму про співпрацю і соціальне партнерство у системі освіти. Особливо така співпраця актуальна для підготовки фахівців спеціальностей «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і «Маркетинг», оскільки посилить наукове співробітництво із залученням студентів (науково-дослідні роботи, публікації тощо), дозволить урізноманітнити навчальний процес (додання практичного характеру теоретичним матеріалам завдяки використанню матеріалів громадської організації у сфері якісних характеристик товарів на ринку України, захисту прав споживачів тощо), надасть можливості брати активну участь у медіа проекті «Споживча довіра». Мета цього медіа проекту - залучення більш широкого кола активних небайдужих споживачів (науковців, студентів, громадських діячів) до громадської діяльності через написання журналістських матеріалів на споживчу тематику. Куликова Олена Олександрівна презентувала коледжу підбірку друкованого видання «Всеукраїнської газети «Споживча довіра», засновником якого є Всеукраїнська громадська організація «Асоціація з питань захисту прав споживачів» «Споживча довіра».

Представники ВГО «Споживча довіра» ознайомилися з матеріальною базою коледжу, зокрема оглянули навчальну лабораторію дослідження якості товарів, роботу якої презентував завідувач к.с.- г.н. Поцелуйко М.П.

Валентина Вдович,

викладач циклової комісії маркетингу і торгівлі

Оголошення
16 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся профілак­тич­но-освітня те­ма­тич­на акція «Профілак­ти­ка вжи­ван­ня пси­хо­ак­тив­них ре­чо­вин се­ред мо­лоді».
11 жовтня 2019, 22:29
10 жо­втня о 12год. 10 хв. в кабінеті українсь­кої мо­ви відбу­деть­ся відкрит­тя Х Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка.
04 жовтня 2019, 15:53
8 жо­втня у ко­леджі відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар.
03 жовтня 2019, 17:20
3 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся свят­ко­вий кон­церт до Дня працівників освіти.
30 вересня 2019, 21:52
2 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся ви­ста­ва «Ма­ти-най­мич­ка».
30 вересня 2019, 16:00
Всі оголошення