Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Ви­пуск­ник 11 кла­су Ірпінсь­ко­го ліцею № 3 обрав для здо­бут­тя фахо­вої освіти ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України», спеціальність 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність».
27 червня 2022, 11:01
Про­фесійна орієнтація учнівсь­кої мо­лоді – один з пріори­тет­них на­прямів ро­бо­ти Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу НУБіП України.
25 червня 2022, 10:16
У НУБіП України на еко­номічно­му фа­куль­теті 24 черв­ня відбув­ся ви­пуск фахівців ба­ка­лаврів ден­ної та за­оч­ної форм здо­бут­тя освіти, се­ред яких - ви­пуск­ни­ки міжка­фед­раль­ної нав­чаль­ної ла­бо­ра­торії Ірпінськ...
24 червня 2022, 19:45
Всі новини

  Сьогодні часто чуємо вислів «Екологічна катастрофа», «Екологічна криза». Перед людством дійсно , постало багато не розв’язаних  проблем, проте екологія та здоров’я залишаються пріоритетними.

  Основною екологічною загрозою є загроза біорізноманіттю планети.

  З  метою  поглиблення знань  студентів про категорію  «біорізноманіття», впливу людини як антропогенного фактора, виховання бережного ставлення до живих  організмів планети, а також  життя людини  як найвищої цінності , 20 червня 2022 року викладач природничих дисциплін Наталія СМОЛЯНЧУК провела круглий стіл із студентами 108-К та 109-К групами на тему : «Біологічне біорізноманіття наше життя, наше здоров’я».

  • Студенти розкрили важливі питання екологічного сьогодення , а саме: причини і наслідки деградації біорізноманіття,
  • біологічне біорізноманіття наше здоров’я ,
  • антропічний вплив на біорізноманніття,
  • збереження біорізноманіття як необхідна умова стабільності біосфери .

   Тож  вважаю, що такий захід закарбував у студентів розуміння , що без природи життя людини неможливе. Що кожна жива істота – унікальне ,неповторне  творіння природи, це багатовіковий витвір еволюції , кожна жива істота потребує турботи  та любові.

 

                                                                                              Наталія СМОЛЯНЧУК,

викладач циклової комісії

фундаментальних дисциплін

і комп’ютерних технологій