Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
27 січня 2022 ро­ку відбу­ло­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди
Вчора о 12:51
26 січня клас­ний керівник групи 207-К Олек­сандра Ду­ло­ва про­ве­ла го­ди­ну спілку­ван­ня, при­свя­че­ну Міжна­род­но­му Дню за­хи­сту пер­со­наль­них да­них.
27 січня 2022, 14:56
25 січня відбу­ла­ся зустріч здо­бу­вачів освіти 4 кур­су спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» з ІТ-фахівцем – ви­пуск­ни­ком ко­ле­джу, нині сту­ден­том НУБіП України.
26 січня 2022, 14:51
У ко­леджі відзна­чи­ли День Со­бор­ності.
22 січня 2022, 12:09
У ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» відбув­ся літе­ра­тур­но-на­ро­до­знав­чий вечір – ек­с­курс в історію но­ворічних свят «Ре­тро Ялин­ка-2022»
22 січня 2022, 12:07
Всі новини

11 січня 2022 року в рамках співпраці ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України» з Ірпінським академічним ліцеєм НУБіП України відбулося чергове засідання гуртка «Світ товарознавства».

Завідувач лабораторії дослідження якості харчових продуктів к.с-г.н. Микола Поцелуйко провів майстер-клас «Визначення органолептичних та фізико-хімічних показників якості твердих сичугових сирів вітчизняного та зарубіжного виробництва».

Ліцеїсти дослідили три зразки твердих сичугових сирів: №1 – «Сир твердий Буковинський» (Україна), №2 – «Сир напівтвердий Російський» (Литва), №3 – «Сирний продукт Руський» на відповідність ДСТУ 4421:2008. Юні дослідники під керівництвом досвідченого експерта визначили органолептичні показники якості: смак і запах, консистенцію, рисунок, колір та масову частку вологи і зробили висновки: зразок №1 та зразок №2 відповідають вимогам чинних нормативних документів, а у зразку №3 було виявлено ознаки невідповідності кольору, що підтверджує наявність барвників невідомого походження.

За допомогою експрес-методу під час розламування сиру пластичність було виявлено лише у зразку №1, що є ознакою використання під час його виробництва сучасних технологій, які забезпечують бажану консистенцію.

 Не менш цікавим є метод дослідження емульсії, яку отримали шляхом розтиранням сиру і сирного продукту з водою температури 50°С. При цьому встановлено, що на поверхні емульсії сиру утворилася непрозора білувата плівка, а на поверхні емульсії сирного продукту – плівка жовтого кольору з видимими краплями жиру, що свідчить про додавання рослинної олії під час його виробництва. Цю ознаку можна використовувати як доступний простий метод ідентифікації виду продукту. Додавання рослинної олії під час виробництва сиру є недопустимим відповідно до вимог стандарту. Зразок №2 пройшов тест.

Під час майстер-класу учні ліцею здобули нові знання і навички визначення відповідності сирів державним стандартам, що стане в нагоді їм як споживачам і, можливо, як майбутнім спеціалістам в галузі харчових технологій.

Співпраця коледжу з Ірпінським академічним ліцеєм НУБіП України триває.

                                                                                                           Ірина Вінник,

голова циклової комісії маркетингу,

торгівлі та харчових технологій