Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ла­ся зустріч з пред­став­ни­ка­ми Все­ук­раїнсь­кої гро­мадсь­кої ор­ганізації «Асоціація з пи­тань за­хи­сту прав спо­жи­вачів» «Спо­жив­ча довіра»
24 червня 2019, 14:45
21 черв­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь у Міжна­род­но­му дні по­ля в Україні.
22 червня 2019, 13:00
Сту­ден­ти ІІ кур­су спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині».
14 червня 2019, 15:15
Всі новини

10 квітня 2019 року у коледжі відбулися загальні збори студентів коледжу, на яких було розглянуто питання про обрання представників із числа студентів коледжу для участі у виборах ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України.

На засіданні загальних зборів виступив член організаційного комітету з виборів ректора НУБіП України Діброва Анатолій Дмитрович - декан економічного факультету НУБіП України, доктор економічних наук, професор, який зазначив, що наказом МОН України від 14.03.2019 № 109-К та відповідною публікацією у газеті «Сучасна освіта України» Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на заміщення вакантної посади ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України. Відповідно до цих документів вибори ректора університету відбудуться 04.06.2019, а виборам ректора передує процедура обрання виборних представників в Університеті та відокремлених підрозділах.

Головою зборів було обрано Сапліна Антона, голову студентської ради коледжу, який оголосив доведену квоту представників студентського колективу для участі у виборах ректора, склад студентської дільничної виборчої комісії та список представників з числа студентів для участі у виборах ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України, делегованих студентською радою коледжу. За цими пунктами відбулося голосування на зборах.

Вибори представників з числа студентів коледжу для участі у виборах ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України у кількості 12 осіб відбулися шляхом таємного голосування за списком (пакетною формою).

Вище зазначені заходи пройшли організовано та відповідно до чинних нормативних документів, що регулюють процедуру виборів керівника закладу вищої освіти.

                                                                                                                     Андрій Сиротенко,

заступник директора з виховної роботи

 

Оголошення
19 червня 2019, 10:47
27 черв­ня в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся уро­чи­сте вру­чен­ня ди­пломів!
19 червня 2019, 10:44
Відповідь на за­про­шен­ня.
01 червня 2019, 12:16
Всі оголошення