Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
У рам­ках прак­тич­но орієнто­ва­ної підго­тов­ки сту­дентів 9 квітня 2021 р. у ко­леджі про­ве­де­но зустріч з пред­став­ни­ком ро­бо­то­дав­ця АТ «ОТП Банк», який посідає провідне місце в рей­тин­гу банків України.
Вчора о 14:55
08 квітня відбу­ла­ся он­лайн зустріч зі сту­ден­та­ми ви­пуск­но­го кур­су
08 квітня 2021, 21:44
7 квітня 2021 ро­ку ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі Іри­на Вінник та Оле­на Ко­втун про­ве­ли в он­лайн-фор­маті бліц-інфо «Вірту­аль­на по­до­рож у країну шо­ко­ла­ду»
08 квітня 2021, 13:55
5 квітня відбув­ся он­лайн - тренінг-прак­ти­кум «Елек­трон­ний до­ку­мен­то­обіг у про­грамі М.Е.Doc» від пред­став­ни­ка ком­панії ТОВ «Інте­лект-Сервіс» для сту­дентів 3 кур­су спеціаль­ності 071 Облік і опо­дат­ку­ванн...
06 квітня 2021, 08:41
Всі новини

У період з 22 по 24 лютого 2021 року члени циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін Гурська Л.Л., Іванова С.М., Чайка Л.В., Лісовська Н.В., Талько Т.В. провели онлайн-комунікації зі школярами Бучанської СЗОШ І-ІІІ ст.№4.

Викладачі ознайомили учнів 9 класів із специфікою навчання у закладі фахової передвищої освіти, надали інформацію про сайт коледжу, на якому можна ознайомитися з організацією освітнього процесу у коледжі та слідкувати за головними подіями студентського життя.

Під час зустрічей школярі мали змогу відкрити для себе цікавий світ фінансів, економіки та обліку, більш детально ознайомитися з поняттям «гроші», з купюрами різних країн світу, бухгалтерським документообігом і скласти портрет фахівця економічного профілю. Педагоги акцентували увагу на тому, що фахівці економічного напряму є вкрай важливими для суспільства і затребуваними на ринку праці.

Участь школярів в інтерактивних іграх з використанням сервісу Kahoot дала можливість перевірити знання, отримані ними під час зустрічі.

Члени циклової комісії запросили присутніх на традиційний День відкритих дверей, що відбудеться 27 лютого о 10.00, в рамках заходів якого їм буде надана вичерпна інформація про умови прийому до коледжу, спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців, та можливість зустрітися з адміністрацією закладу освіти.

 

Світлана Іванова,

голова циклової комісії

фінансово-економічних та облікових дисциплін

Оголошення
27 березня 2021, 13:00
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
27 лютого 2021, 14:39
Всі оголошення