Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
27 січня 2022 ро­ку відбу­ло­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди
Вчора о 12:51
26 січня клас­ний керівник групи 207-К Олек­сандра Ду­ло­ва про­ве­ла го­ди­ну спілку­ван­ня, при­свя­че­ну Міжна­род­но­му Дню за­хи­сту пер­со­наль­них да­них.
27 січня 2022, 14:56
25 січня відбу­ла­ся зустріч здо­бу­вачів освіти 4 кур­су спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» з ІТ-фахівцем – ви­пуск­ни­ком ко­ле­джу, нині сту­ден­том НУБіП України.
26 січня 2022, 14:51
У ко­леджі відзна­чи­ли День Со­бор­ності.
22 січня 2022, 12:09
У ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» відбув­ся літе­ра­тур­но-на­ро­до­знав­чий вечір – ек­с­курс в історію но­ворічних свят «Ре­тро Ялин­ка-2022»
22 січня 2022, 12:07
Всі новини

          13 січня 2022 року  у ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України» було проведено педагогічний семінар на тему: «Ділова гра з елементами тренінгу «Сучасному студентові – сучасний педагог!». Презентація портфоліо викладача, що атестується».   У роботі взяли участь усі педагогічні працівники коледжу.    

      Оксана Погоріла, методист коледжу,  наголосила, що портфоліо педагогічного працівника – це спосіб фіксації, накопичення матеріалів, які демонструють рівень професіоналізму педагога та уміння вирішувати завдання своєї професійної діяльності. Основна мета портфоліо – оцінювання роботи викладача, характеру його діяльності, відстежування творчого і професійного зростання.  У портфоліо збираються матеріали, що регламентують роботу педагогічного працівника.  Зазначила, що підходи до побудови портфоліо можуть бути різними, залежно від індивідуальних особливостей викладача. Головне, аби було проаналізовано роботу, власні успіхи, узагальнено і систематизовано  досягнення, об'єктивно оцінено можливості і способи подолання труднощів для досягнення кращих результатів.

        Перед викладачами з доповіддю на тему: «Сучасному студентові – сучасний педагог!» виступила Тетяна Мірча, яка звернула увагу на складові  пріоритетні якості, що формують позитивний імідж викладача нової формації, що перебувають в авангарді освітніх перетворень, здатних творчо працювати,  уникаючи стереотипів та шаблонів, реалізовувати національні освітні проєкти, витримувати конкуренцію на ринку освітніх послуг.  

      На завершення викладачі стали учасниками ділової гри. Проведено тест на визначення творчого потенціалу  та подано ключ обробки  відповідей. Тест на визначення професійної компетенції.  Проведено практичну вправу – глосарій, так як сучасний викладач  повинен добре володіти термінами та розуміти їх значення.

                                                                Тетяна Мірча,

методист коледжу