Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
13 ве­рес­ня сту­ден­ти спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» відзна­чи­ли День про­граміста.
13 вересня 2021, 18:00
8 ве­рес­ня 2021 ро­ку ви­кла­дач цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі Іри­на Вінник про­ве­ла тренінг «Жерт­ва кра­си» для сту­дентів ІІ кур­су групи 205-Т спеціаль­ності 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо...
09 вересня 2021, 08:27
7 ве­рес­ня 2021ро­ку пе­да­гогічні працівни­ки Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу взя­ли участь у на­у­ко­во-пе­да­гогічно­му семінарі «Шко­ла пе­да­гогічної май­стер­ності» в ре­жимі он­лайн.
07 вересня 2021, 20:53
Всі новини

З метою систематизації знань здобувачів освіти коледжу про Батьківщину, уявлення про Україну як незалежну європейську державу; формування ціннісного ставлення до суспільства і держави; розширення знань про державні і народні символи України; виховання патріотичних почуттів, національної свідомісті, гордості за приналежність до українського народу, повагу до традицій українців, традиційно новий навчальний рік у нашому коледжі розпочався з Першого уроку виховного спрямування. А оскільки у 2021 році в нашій країні відзначається 30-та річниця Незалежності, то і тематика Першого уроку присвячена саме цій даті.

При обрані теми, підготовці і проведенні уроку класні керівники звернули увагу на питання історії українського державотворення, розвитку та зміцнення держави, історію державних символів України. Це був урок-роздум про історичну долю України, героїку сучасних захисників суверенітету і територіальної цілісності країни, розмова зі студентами про сьогодення і перспективи України.

Андрій Сиротенко,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
У рам­ках за­ходів по свят­ку­ван­ню 30-річчя Неза­леж­ності України 15 ве­рес­ня 2021 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка».
06 вересня 2021, 21:20
Всі оголошення