Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
28 травня 2020, 22:29
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Всі новини

На базі Відокремленого підрозділу «Ірпінський економічний коледж» у 2019 році вперше розпочато навчання на Міжкафедральній навчальній лабораторії НУБіП України за заочною формою навчання випускників коледжів та технікумів за програмами підготовки бакалаврів за спеціальностями: 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 051 Економіка з можливістю наступного здобуття ступеня магістра.

Цього року відповідно до Рішення приймальної комісії НУБіП України про зарахування на навчання на спеціальність «Економіка» зараховано 18 осіб, на спеціальність «Облік і оподаткування» - 27 осіб, на спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» - 23 особи.

 

Валентина Вдович,

завідувач Міжкафедральної навчальної

 лабораторії НУБіП України

Оголошення
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення