Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
9 жо­втня 2019 р. ви­кла­дачі ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли тренінг «Твоє май­бутнє у сфері торгівлі».
11 жовтня 2019, 22:28
9 жо­втня ви­кла­дач українсь­кої літе­ра­ту­ри Фе­до­ровсь­ка О.О. про­ве­ла про­форієнтаційну бесіду з уч­ня­ми 9-го кла­су Си­няківсь­ко­го хіміко-тех­но­логічно­го ліцею.
11 жовтня 2019, 22:23
11 жо­втня бу­ло про­ве­де­но виїзне за­нят­тя-ек­с­курсію для сту­дентів спеціаль­ності 123 «Комп`ютер­на інже­нерія» групи 407-К
11 жовтня 2019, 22:22
з 2 по 10 жо­втня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­лась де­ка­да здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя.
11 жовтня 2019, 22:20
Всі новини

10.09.2019р. у коледжі було здійснено відпрацювання плану евакуації серед працівників та студентів закладу на випадок виникнення пожежі.Такі тренування проводяться щорічно з метою перевірки готовності студентів та працівників коледжу до евакуації, для набуття навичок самостійно, швидко і безпомилково орієнтуватися в ситуації у разі виникнення загрози пожежі чи самої пожежі.

О 13.10 хв. було подано сигнал тривоги (3 довгих дзвоники) – працівники та студенти коледжу були сповіщені про виникнення надзвичайної ситуації (пожежі) та про початок екстренної евакуації з приміщень. Евакуаційна комісія разом з ланкою охорони громадського порядку у складі: Сторожука В.М. - заступника директора з адміністративно-господарської роботи, Щербакової А.П. - інженера з охорони праці, Федосєєвої Н.І. - завідувача навчально-методичного кабінету, Даль Н.В. та Куракіної О.В. – голів циклових комісій, Радкевич І.А. - завідувача господарства забезпечили організовану евакуацію студентів, співробітників та викладачів з приміщень коледжу.

Евакуація була проведена вдало, оскільки студенти та працівники коледжу організовано, без паніки та скупчень залишили приміщення навчального закладу за 3 хвилини.

Оголошення
16 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся профілак­тич­но-освітня те­ма­тич­на акція «Профілак­ти­ка вжи­ван­ня пси­хо­ак­тив­них ре­чо­вин се­ред мо­лоді».
11 жовтня 2019, 22:29
10 жо­втня о 12год. 10 хв. в кабінеті українсь­кої мо­ви відбу­деть­ся відкрит­тя Х Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка.
04 жовтня 2019, 15:53
8 жо­втня у ко­леджі відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар.
03 жовтня 2019, 17:20
3 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся свят­ко­вий кон­церт до Дня працівників освіти.
30 вересня 2019, 21:52
2 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся ви­ста­ва «Ма­ти-най­мич­ка».
30 вересня 2019, 16:00
Всі оголошення