Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
19 ве­рес­ня 2019 ро­ку роз­по­ча­ло­ся нав­чан­ня за про­гра­ма­ми підго­тов­ки ба­ка­лаврів (за­оч­на фор­ма нав­чан­ня) на Міжка­фед­ральній нав­чальній ла­бо­ра­торії НУБіП України.
19 вересня 2019, 12:47
У рам­ках пла­ну ро­бо­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли май­стер-клас з ме­тою про­форієнтації се­ред учнів 9-11 класів ІАЛ НУБіП У...
19 вересня 2019, 10:59
Всі новини

Початок нового навчального року відзначився зустріччю студентів 3-го курсу спеціальностей «Фінанси, банківська страва та страхування» і «Облік і оподаткування» Ірпінського економічного коледжу з деканом економічного факультету НУБіП України, завідувачем та викладачами кафедри фінансів. Зустріч студентів розпочалася з діалогу з деканом економічного факультету Анатолієм Дібровою, який розповів про основні здобутки факультету, зокрема звернув увагу на розвиток активної співпраці з бізнесом та роботодавцями, а також на наявність в університеті міжнародних програм.

Анатолій Діброва  провів екскурсії навчально-науковими лабораторіями TOPAS та AGMEMOD.Студенти коледжу відвідали сучасну лабораторію TOPAS, робота в якій сприятиме трансформації від теоретико-орієнтованого до практичного навчання в аграрній освіті та формуванню необхідних компетенцій для працевлаштування майбутніх фахівців з економічних спеціальностей. У новітній лабораторії AGMEMOD студенти університету мають можливість моделювати та прогнозувати економічні процеси, що дозволяє суттєво  підвищувати якість дослідницьких робіт на всіх рівнях.

Завідувач кафедри фінансів Давиденко Надія Миколаївна розповіла майбутнім абітурієнтам університету  про  переваги навчання в НУБіП України, високий рівень підготовки студентів, акцентувала увагу на можливості проведення спільних наукових досліджень, участі в наукових заходах та конференціях. Побажання успіху, наснаги в навчанні, цілеспрямованості у реалізації своєї мети почули студенти коледжу від завідувача та викладачів кафедри фінансів.

 По завершенню офіційної частини зустрічі для студентів коледжу було проведено екскурсії по території ботанічного саду  та музею історії НУБіП України. Байрак Іван Іванович зробив екскурс в  історію університету, торкнувшись усіх етапів його становлення та діяльності його сьогодні як одного з провідних вишів у галузі аграрної освіти. Третьокурсники дізналися про традиції університету і мали можливість помріяти про своє майбутнє студентське життя.

Адміністрація коледжу висловлює подяку Анатолію Діброві – декану економічного факультету, Надії Давиденко – завідувачу кафедри фінансів та  науково-педагогічним працівникам НУБіП України за організацію і проведення змістовної та теплої зустрічі. Сподіваємося на тісну співпрацю у навчальному та науковому напрямках між економічним факультетом НУБіП України та Ірпінським економічним коледжем.

 

Світлана Іванова,

голова циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін

 

Оголошення
30 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 10:00 біля нав­чаль­но­го кор­пу­су №1 відбу­деть­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють», при­свя­че­на річниці за­ги­белі на Сході України ви­кла­да­ча ко­ле­джу Багіро­ва…
Вчора о 16:32
23 ве­рес­ня 2019 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України.
13 вересня 2019, 19:05
06 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 13.00 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су
03 вересня 2019, 15:02
Всі оголошення