Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
13 ве­рес­ня сту­ден­ти спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» відзна­чи­ли День про­граміста.
13 вересня 2021, 18:00
8 ве­рес­ня 2021 ро­ку ви­кла­дач цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі Іри­на Вінник про­ве­ла тренінг «Жерт­ва кра­си» для сту­дентів ІІ кур­су групи 205-Т спеціаль­ності 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо...
09 вересня 2021, 08:27
7 ве­рес­ня 2021ро­ку пе­да­гогічні працівни­ки Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу взя­ли участь у на­у­ко­во-пе­да­гогічно­му семінарі «Шко­ла пе­да­гогічної май­стер­ності» в ре­жимі он­лайн.
07 вересня 2021, 20:53
Всі новини

Вибір професії – один з головних життєвих виборів, який здійснює людина в юному віці. Він має визначальне значення як для самої молодої людини, так і для суспільства.

Проблема професійної орієнтації молоді, в тому числі учнів загальноосвітніх шкіл, різко загострилася із настанням карантинних обмежень. Приймаючи виклик нових умов проведення профорієнтаційної роботи, викладачі циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін Світлана Іванова і Лариса Гурська15 жовтня 2020 року провели інтерактивну онлайн комунікацію з учнями 9 класу Клавдіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів у новому форматі – дистанційно на базі програми Zoom.

Педагоги проінформували дев’ятикласників про спеціальності, за якими в коледжі здійснюється підготовка фахівців за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра. Гурська Л.Л. звернула увагу школярів на переваги навчання в Ірпінському економічному коледжі НУБіП України, його матеріально-технічну базу, розповіла про умови освітнього процесу та можливість розвивати свої здібності. Іванова С.М. відмітила, що викладачі коледжу дають студентам глибокі, актуальні теоретичні знання і вміння та формують компетентності, необхідні для оволодіння обраним фахом.

Складність вибору професії для молоді полягає в тому, що існує багато видів професійної діяльності з широким спектром характеристик. Випускники загальноосвітніх навчальних закладів потребують підтримки та кваліфікованої допомоги у власному професійному виборі. Непросто вести профорієнтаційну роботу в умовах карантину, але викладачі коледжу знаходять можливість донести переваги навчання в Ірпінському економічному коледжі НУБіП України широкому загалу.

На завершення зустрічі педагоги побажали школярам успішно закінчити 9 клас і зробити правильний вибір спеціальності на майбутнє, а також запросили на навчання до коледжу.

Адміністрація коледжу висловлює подяку директору Клавдіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів за співпрацю.

 

Голова циклової комісії фінансово-

економічних та облікових дисциплін

 Світлана Іванова

Оголошення
У рам­ках за­ходів по свят­ку­ван­ню 30-річчя Неза­леж­ності України 15 ве­рес­ня 2021 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка».
06 вересня 2021, 21:20
Всі оголошення