Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ла­ся зустріч з пред­став­ни­ка­ми Все­ук­раїнсь­кої гро­мадсь­кої ор­ганізації «Асоціація з пи­тань за­хи­сту прав спо­жи­вачів» «Спо­жив­ча довіра»
24 червня 2019, 14:45
21 черв­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь у Міжна­род­но­му дні по­ля в Україні.
22 червня 2019, 13:00
Сту­ден­ти ІІ кур­су спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині».
14 червня 2019, 15:15
Всі новини

14 травня делегація коледжу у складі директора, Ільченко Н.В., заступника директора з навчальної роботи, Сови В.М., голови циклової комісії фундаментальних дисциплін та комп’ютерних технологій, Даль Н.В. відвідала Рівненський коледж НУБіП України.

Мета поїздки – вивчення досвіду управлінської діяльності, організації освітнього процесу, наукової та методичної роботи, профорієнтаційної роботи та інших видів діяльності.

Дякуємо директору Рівненського коледжу Ярославу Петровичу Корсуну, заступникам директора Василю Юрійовичу Царуку, Олегу Ігоровичу Качановському і колективу за доброзичливість, можливість оглянути матеріальну базу, вивчити досвід організації методичної роботи та організації харчування студентів.

Вікторія Сова,

заступник директора

з навчальної роботи

 

Оголошення
19 червня 2019, 10:47
27 черв­ня в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся уро­чи­сте вру­чен­ня ди­пломів!
19 червня 2019, 10:44
Відповідь на за­про­шен­ня.
01 червня 2019, 12:16
Всі оголошення