Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
11 ве­рес­ня 2019 ро­ку ви­кла­дачі і сту­ден­ти відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відвіда­ли ПрАТ «Київсь­кий мар­га­ри­но­вий за­вод» групи ком­паній «Ол­ком».
11 вересня 2019, 21:09
11 ве­рес­ня пред­став­ни­ки універ­си­те­ту Wyższa Szkoła Gospodarki про­ве­ли пре­зен­тацію польсь­ко­го нав­чаль­но­го за­кла­ду сту­ден­там ко­ле­джу
11 вересня 2019, 21:07
Всі новини

14 травня делегація коледжу у складі директора, Ільченко Н.В., заступника директора з навчальної роботи, Сови В.М., голови циклової комісії фундаментальних дисциплін та комп’ютерних технологій, Даль Н.В. відвідала Рівненський коледж НУБіП України.

Мета поїздки – вивчення досвіду управлінської діяльності, організації освітнього процесу, наукової та методичної роботи, профорієнтаційної роботи та інших видів діяльності.

Дякуємо директору Рівненського коледжу Ярославу Петровичу Корсуну, заступникам директора Василю Юрійовичу Царуку, Олегу Ігоровичу Качановському і колективу за доброзичливість, можливість оглянути матеріальну базу, вивчити досвід організації методичної роботи та організації харчування студентів.

Вікторія Сова,

заступник директора

з навчальної роботи

 

Оголошення
18 ве­рес­ня 2019 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України
13 вересня 2019, 19:05
06 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 13.00 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су
03 вересня 2019, 15:02
Всі оголошення