Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
19 ве­рес­ня 2019 ро­ку роз­по­ча­ло­ся нав­чан­ня за про­гра­ма­ми підго­тов­ки ба­ка­лаврів (за­оч­на фор­ма нав­чан­ня) на Міжка­фед­ральній нав­чальній ла­бо­ра­торії НУБіП України.
19 вересня 2019, 12:47
У рам­ках пла­ну ро­бо­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли май­стер-клас з ме­тою про­форієнтації се­ред учнів 9-11 класів ІАЛ НУБіП У...
19 вересня 2019, 10:59
Всі новини

10 липня розпочався прийом документів на навчання за ОС бакалавра за заочною формою навчання на базі Міжкафедральної навчальної лабораторії НУБіП України, яка територіально розміщується при ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж». Станом на 15.00 год. подали заяви 18 вступників на базі ОКР молодшого спеціаліста, у т.ч. на спеціальності:

  • 071 Облік і оподаткування – 8;
  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування – 4;
  • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – 6.

Нагадуємо, що вартість навчання за 1 рік складає 7800 грн.

Термін навчання – 3 роки.

Фахове вступне випробування проводиться 30 липня 2019 р.

Останній день прийому документів 22 липня 2019 р.

Телефон для довідок: 098 5915807.

Оголошення
30 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 10:00 біля нав­чаль­но­го кор­пу­су №1 відбу­деть­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють», при­свя­че­на річниці за­ги­белі на Сході України ви­кла­да­ча ко­ле­джу Багіро­ва…
Вчора о 16:32
23 ве­рес­ня 2019 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України.
13 вересня 2019, 19:05
06 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 13.00 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су
03 вересня 2019, 15:02
Всі оголошення