Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
25 лю­то­го ко­ледж відсвят­ку­вав Ко­лодія.
3 години тому
25 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ко­ле­джу з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
4 години тому
Для сту­дентів ко­ле­джу спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» керівник відділу кадрів ПАТ КБ «При­ват­банк» про­ве­ла пре­зен­тацію он­лайн-прак­ти­ки.
4 години тому
21 лю­то­го у рам­ках про­форієнтаційно­го проєкту «Зи­мо­ва шко­ла – 2020» ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли інтер­ак­тив­ну вікто­ри­ну з фінан­со­вої гра­мот­ності для учнів 9-Б кла­су Ірпінсь­кої СЗОШ І-ІІІ сту­пенів з пог­ли...
22 лютого 2020, 20:43
21 лю­то­го 2020 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відзна­чи­ли Міжна­род­ний день рідної мо­ви
22 лютого 2020, 20:38
Всі новини

10 липня розпочався прийом документів на навчання за ОС бакалавра за заочною формою навчання на базі Міжкафедральної навчальної лабораторії НУБіП України, яка територіально розміщується при ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж». Станом на 15.00 год. подали заяви 18 вступників на базі ОКР молодшого спеціаліста, у т.ч. на спеціальності:

  • 071 Облік і оподаткування – 8;
  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування – 4;
  • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – 6.

Нагадуємо, що вартість навчання за 1 рік складає 7800 грн.

Термін навчання – 3 роки.

Фахове вступне випробування проводиться 30 липня 2019 р.

Останній день прийому документів 22 липня 2019 р.

Телефон для довідок: 098 5915807.