Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ла­ся зустріч з пред­став­ни­ка­ми Все­ук­раїнсь­кої гро­мадсь­кої ор­ганізації «Асоціація з пи­тань за­хи­сту прав спо­жи­вачів» «Спо­жив­ча довіра»
24 червня 2019, 14:45
21 черв­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь у Міжна­род­но­му дні по­ля в Україні.
22 червня 2019, 13:00
Сту­ден­ти ІІ кур­су спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині».
14 червня 2019, 15:15
Всі новини

07 червня  у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» відбулася робоча зустріч представників ректорату НУБіП України з адміністрацією та керівниками структурних підрозділів навчального закладу. На зустрічі були присутні: Кваша С.М., проректор з навчально-виховної роботи НУБіП України, Єресько О.В., начальник відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання, Діброва А.Д., декан економічного факультету, Глазунова О.Г., декан факультету інформаційних технологій, Давиденко Н.М., завідувач кафедри фінансів, Касаткін Д.Ю., завідувач кафедри комп’ютерних систем і мереж, Блозва А.І.,  доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.

Основна мета зустрічі – обговорення напрямів співпраці  в рамках «ліцей-коледж-університет». Сергій Миколайович Кваша закцентував увагу адміністрації коледжу, завідувачів відділень, голів циклових комісій на необхідності формування позитивного іміджу коледжу, побудови стратегії діяльності, яка має базуватися на 3-х основних чинниках: фаховості викладачів, яка неможлива без зв’язку із сучасним виробництвом, сучасній матеріально-технічній базі, мотивованому студенті. Це є важливий «трикутник» у якісній підготовці фахівців, а самим слабким місцем у цьому є педагоги. У зв’язку з цим поставлено завдання постійного підвищення кваліфікації викладачів,  стажування в умовах реального виробництва, на підприємствах, фінансових установах, торговельній сфері. Особливу увагу Кваша С.М. приділив профорієнтаційній роботі, необхідності збільшення контингенту студентів коледжу, ступеневості освіти.

Декан факультету інформаційних технологій Глазунова О.Г. наголосила, що навчальний заклад здійснює якісну підготовку фахівців зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія», випускники коледжу, які продовжують навчання в НУБіП України, показують високий рівень знань і компетентностей. Прийнято рішення про відкриття у коледжі Академії CISCO під егідою факультету інформаційних технологій, для цього 2 викладачів мають пройти відповідне навчання.

Декан економічного факультету Діброва А.Д., який є куратором навчального закладу від університету,  висловив сподівання щодо активізації співпраці через Міжкафедральну навчальну лабораторію, яка створена на базі коледжу, спільній методичній роботі, участі в науково-практичних конференціях.

Оскільки захід відбувався перед початком Дня відкритих дверей Ірпінського академічного ліцею НУБіП України Ірпінської міської ради, то також було обговорено питання спільної діяльності з ліцеєм, використання матеріальної бази коледжу, залучення педагогічних працівників до викладання в ліцеї, профільності навчання.

Директор коледжу Ільченко Н.В. відмітила, що колектив навчального закладу налаштований на тісну співпрацю з університетом, кожна циклова комісія формує заходи спільної роботи з відповідними кафедрами, серед яких: проведення вебінарів, майстер-класів, конференцій, підготовка методичних матеріалів, посібників, профорієнтаційних заходів, відвідування студентами коледжу навчально-наукових лабораторій університету, практикування лекцій НПП університету для студентів коледжу та інші. Наразі колектив працює над ліцензуванням освітньо-професійних програм за спеціальностями у сфері фахової передвищої освіти: «Економіка», «Соціальна робота», «Товарознавство квітів та флористика» (у межах спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»). А основним завданням на найближчий термін Ільченко Н.В. назвала організацію вступної кампанії у 2019 році та набір на навчання на Міжкафедральну навчальну лабораторію НУБіП України на базі коледжу.

 

Оголошення
19 червня 2019, 10:47
27 черв­ня в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся уро­чи­сте вру­чен­ня ди­пломів!
19 червня 2019, 10:44
Відповідь на за­про­шен­ня.
01 червня 2019, 12:16
Всі оголошення