Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
13 ве­рес­ня сту­ден­ти спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» відзна­чи­ли День про­граміста.
13 вересня 2021, 18:00
8 ве­рес­ня 2021 ро­ку ви­кла­дач цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі Іри­на Вінник про­ве­ла тренінг «Жерт­ва кра­си» для сту­дентів ІІ кур­су групи 205-Т спеціаль­ності 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо...
09 вересня 2021, 08:27
7 ве­рес­ня 2021ро­ку пе­да­гогічні працівни­ки Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу взя­ли участь у на­у­ко­во-пе­да­гогічно­му семінарі «Шко­ла пе­да­гогічної май­стер­ності» в ре­жимі он­лайн.
07 вересня 2021, 20:53
Всі новини

6 жовтня 2020 р. викладачі фінансових дисциплін Іванова С.М. і Чайка Л.В.  разом зі студентами 3 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа  та страхування» взяли  онлайн-участь у V науково-практичному семінарі «Професійні компетентності фінансиста в умовах сучасних викликів», який організовано кафедрою фінансів, з використанням хмарного сервісу Webex.

Метою науково-практичного семінару було підвищення ефективності та якості наукових і практичних навичок фахівців з фінансів в умовах сучасних викликів.

З вітальним словом до учасників семінару звернулися декан економічного факультету Діброва А.Д. та завідувачка кафедри фінансів Давиденко Н.М.

Анатолій Діброва  відзначив, що на сьогоднішній день зростають вимоги до підвищення якості підготовки фахівців, тому потрібно максимально наблизити навчання здобувачів освіти до вимог ринку праці і запропонувати роботодавцям кваліфікованих та перспективних працівників.

Надія Давиденко відмітила, що студентам не вистачає практичної підготовки i тому проведення таких заходів сприятиме розкриттю необхідним фахових навичок, яких чекають роботодавці від потенційних фахівців.

На семінар були запрошені фінансисти-практики: Кулага В.А. - фінансовий директор ПрАТ «Фітофарм», Гук Н.С. - директор по персоналу ТОВ «Агробудівельний альянс «Астра», Шпаков А.І. - голова правління аналітичного центру «EasyBusiness», Гладуняк Р.М. - директор ПАТ «Київпроект», Сілакова Г.В. - фінансовий директор ТОВ «Мирафлор», Слонім І.М. - керівник НR департамента ТОВ «НІК – Електроніка». Спікери створили невимушену атмосферу діалогу, встановили тісний контакт з аудиторією та  поділилися власною історію успіху, визначили правильність формування цілей та розкриття власного потенціалу.

Участь у V науково - практичному семінарі «Професійні компетентності фінансиста в умовах сучасних викликів» була корисною як викладачів, так і для здобувачів освіти.

 

 

Світлана Іванова,

голова циклової комісії фінансово-економічних

 та облікових дисциплін

Оголошення
У рам­ках за­ходів по свят­ку­ван­ню 30-річчя Неза­леж­ності України 15 ве­рес­ня 2021 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка».
06 вересня 2021, 21:20
Всі оголошення