Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ла­ся зустріч з пред­став­ни­ка­ми Все­ук­раїнсь­кої гро­мадсь­кої ор­ганізації «Асоціація з пи­тань за­хи­сту прав спо­жи­вачів» «Спо­жив­ча довіра»
24 червня 2019, 14:45
21 черв­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь у Міжна­род­но­му дні по­ля в Україні.
22 червня 2019, 13:00
Сту­ден­ти ІІ кур­су спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині».
14 червня 2019, 15:15
Всі новини

11 квітня на базі коледжу відбулася VІІІ Міжвузівська науково-практична студентська конференція «Актуальні питання економіки, обліку та фінансів в Україні».

Із вступним словом до учасників конференції звернулася  в.о. директора коледжу  Ільченко Н.В., яка наголосила на актуальності питань, винесених для обговорення на конференції, підкреслила значення науково-дослідної, пошукової роботи студентів для їх майбутнього навчання за освітніми ступенями бакалавра та магістра.

До організаційного комітету конференції надійшло 92 тези доповідей, представлених студентами з різних ЗВО України, серед яких:

-  Національний університет біоресурсів і природокористування України та його відокремлені підрозділи:   «Бережанський агротехнічний коледж», «Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової», «Боярський коледж екології і природних ресурсів», «Немішаївський агротехнічний коледж», «Ніжинський агротехнічний коледж», «Мукачівський аграрний коледж», ВСП  «Рівненський коледж  НУБіП України»;

-  Економічний коледж ДВНЗ КНЕУ ім. Гетьмана;

-  Бердичівський коледж промисловості, економіки та права; 

-  Вінницький фінансово-економічний коледж КНТЕУ;

-  ВСП «Мелітопольський коледж» ТДАТУ;

-  Житомирський  агротехнічний коледж;

-  Лубенський фінансово-економічний коледж;

-  Ірпінський державний коледж економіки та права;

-  Хмельницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ;

-  Харківський коледж архітектури, будівництва та дизайну.

            Завжди приємно зустрічати у стінах коледжу колишніх випускників навчального закладу. Так, на конференцію завітали  Дарія Смоляр, Сніжана Безух, Валерія Охай,  Карина Шиян – випускники коледжу, а нині – студенти НУБіП України.

Доповідачі звернули увагу на основні проблеми фінансового та банківського забезпечення господарської діяльності, методології бухгалтерського обліку і податкового регулювання, страхового захисту підприємств.  Учасники конференції оцінили сучасні виклики на шляху до реформування економіки, фінансів і страхування,  узагальнили існуючу практику ведення бухгалтерського обліку, окреслили перспективи його подальшого розвитку в Україні.

Актуальні питання, висвітлені доповідачами,  сформульовані  висновки викликали жваву дискусію учасників конференції та отримали високу оцінку присутніх науково-педагогічних працівників.

 Вітаємо учасників конференції та бажаємо успіхів у подальших дослідженнях!

 

 

Вікторія Кошик, в.о. завідувача  економічного відділення,

Лариса Гурська, голова циклової комісії фінансово-економічних

 та облікових дисциплін.

Оголошення
19 червня 2019, 10:47
27 черв­ня в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся уро­чи­сте вру­чен­ня ди­пломів!
19 червня 2019, 10:44
Відповідь на за­про­шен­ня.
01 червня 2019, 12:16
Всі оголошення