Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
13 ве­рес­ня сту­ден­ти спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» відзна­чи­ли День про­граміста.
13 вересня 2021, 18:00
8 ве­рес­ня 2021 ро­ку ви­кла­дач цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі Іри­на Вінник про­ве­ла тренінг «Жерт­ва кра­си» для сту­дентів ІІ кур­су групи 205-Т спеціаль­ності 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо...
09 вересня 2021, 08:27
7 ве­рес­ня 2021ро­ку пе­да­гогічні працівни­ки Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу взя­ли участь у на­у­ко­во-пе­да­гогічно­му семінарі «Шко­ла пе­да­гогічної май­стер­ності» в ре­жимі он­лайн.
07 вересня 2021, 20:53
Всі новини

8 вересня 2021 року викладач циклової комісії маркетингу і торгівлі Ірина Вінник провела тренінг «Жертва краси» для студентів ІІ курсу групи 205-Т спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

XX століття стало революційним у сфері косметології. Міжнародний комітет естетики і косметології СІДЕСКО проявив ініціативу створення Міжнародного дня краси. З 1995 року в цей день у світі особливо вітається все гарне, прекрасне, що приносить естетичне і моральне задоволення.

На жаль, сьогодні український ринок косметичних товарів вважається другим у світі після Китаю за обсягом реалізації фальсифікованої продукції; експерти вважають, що цей показник сягає 60 % внутрішнього ринку зазначених товарів.

Мета тренінгу – популяризувати безпечне споживання парфумерно-косметичних товарів.

У ході заходу Ірина Вінник наголосила на основних речовинах і компонентах, з яких складаються косметичні засоби, звернула увагу слухачів на шкідливі та небезпечні компоненти, які можуть викликати свербіж, запалення, алергію, а також в цілому нашкодити організму,  проникаючи через шкіру тіла і обличчя; з роками накопичуються в нашому організмі і погіршують стан шкіри і внутрішніх органів. Косметичні товари існують вже тисячі років і, напевно, будуть існувати, допоки живе людство. Але варто знати і вміти користуватися інформацією про складові косметичних засобів і можливі побічні ефекти після їх застосування. Лише такий підхід дозволить уникнути шкідливих наслідків для здоров’я від косметичних засобів.

Тепер ви попереджені, а значить і озброєні!

Щиро дякуємо студентам за неприховані емоції та участь у тренінгу!

 

 

Ірина Вінник,

                                                                      голова циклової комісії маркетингу і торгівлі

Оголошення
У рам­ках за­ходів по свят­ку­ван­ню 30-річчя Неза­леж­ності України 15 ве­рес­ня 2021 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка».
06 вересня 2021, 21:20
Всі оголошення