Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
9 жо­втня 2019 р. ви­кла­дачі ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли тренінг «Твоє май­бутнє у сфері торгівлі».
11 жовтня 2019, 22:28
9 жо­втня ви­кла­дач українсь­кої літе­ра­ту­ри Фе­до­ровсь­ка О.О. про­ве­ла про­форієнтаційну бесіду з уч­ня­ми 9-го кла­су Си­няківсь­ко­го хіміко-тех­но­логічно­го ліцею.
11 жовтня 2019, 22:23
11 жо­втня бу­ло про­ве­де­но виїзне за­нят­тя-ек­с­курсію для сту­дентів спеціаль­ності 123 «Комп`ютер­на інже­нерія» групи 407-К
11 жовтня 2019, 22:22
з 2 по 10 жо­втня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­лась де­ка­да здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя.
11 жовтня 2019, 22:20
Всі новини

У коледжі продовжується робота з підготовки матеріальної бази до нового навчального року. У зв’язку з переміщенням з навчального корпусу №1 виникла потреба в облаштуванні іншого приміщення для методичного кабінету, а також кабінету практичного психолога. Завдяки коменданту корпусу №2 Ірині Радкевич організовано проводиться робота з поточного ремонту аудиторій та службових приміщень.

Невідкладного ремонту потребувала частина даху навчального корпусу №4. Сьогодні працівники господарської частини  Віктор Сковородко та Микола Земцов на «відмінно» справилися з цим завданням.

В належному стані підтримується внутрішня територія коледжу, за якою доглядають та проводять озеленення працівники Галина Карандюк, Тетяна Ціник.

На черзі роботи з поточного ремонту службових приміщень навчального корпусу №4, організацію яких здійснює комендант Трофимова Н.О.

 Завершується підготовка кімнат для поселення першокурсників. А ще в гуртожитку проведено заміну електропроводки на 3 поверсі, пофарбовано східці та панелі в коридорах. Ремонтом в гуртожитку опікується комендант Надія Сторожук.

Дякуємо всім працівникам господарської частини за сумлінну працю.

 

Адміністрація коледжу

Оголошення
16 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся профілак­тич­но-освітня те­ма­тич­на акція «Профілак­ти­ка вжи­ван­ня пси­хо­ак­тив­них ре­чо­вин се­ред мо­лоді».
11 жовтня 2019, 22:29
10 жо­втня о 12год. 10 хв. в кабінеті українсь­кої мо­ви відбу­деть­ся відкрит­тя Х Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка.
04 жовтня 2019, 15:53
8 жо­втня у ко­леджі відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар.
03 жовтня 2019, 17:20
3 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся свят­ко­вий кон­церт до Дня працівників освіти.
30 вересня 2019, 21:52
2 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся ви­ста­ва «Ма­ти-най­мич­ка».
30 вересня 2019, 16:00
Всі оголошення