Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
9 жо­втня 2019 р. ви­кла­дачі ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли тренінг «Твоє май­бутнє у сфері торгівлі».
11 жовтня 2019, 22:28
9 жо­втня ви­кла­дач українсь­кої літе­ра­ту­ри Фе­до­ровсь­ка О.О. про­ве­ла про­форієнтаційну бесіду з уч­ня­ми 9-го кла­су Си­няківсь­ко­го хіміко-тех­но­логічно­го ліцею.
11 жовтня 2019, 22:23
11 жо­втня бу­ло про­ве­де­но виїзне за­нят­тя-ек­с­курсію для сту­дентів спеціаль­ності 123 «Комп`ютер­на інже­нерія» групи 407-К
11 жовтня 2019, 22:22
з 2 по 10 жо­втня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­лась де­ка­да здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя.
11 жовтня 2019, 22:20
Всі новини

У коледжі триває плідна робота з налагодження взаємовигідних зв'язків з іноземними освітніми закладами, зростання академічної мобільності викладачів та студентів, розвитку проектної діяльності закладу.

Влітку 2019 року наш заклад приєднався до спільного із польським університетом Wyższa Szkoła Gospodarki проекту одночасного навчання здобувачів освіти із подальшим отриманням випускниками польського та українського дипломів.

11 вересня професор, директор європейського інституту університету економіки у місті Бидгощ Wyższa Szkoła Gospodarki, Світлана Кашуба та директор представництва університету в Україні доктор філософії з економіки Олексій Докучаєв провели презентацію польського навчального закладу студентам коледжу. Вони детально розповіли про університет економіки у місті Бидгощ, про спеціальності і спеціалізації, за якими навчаються студенти WSG, про умови навчання та проживання в польському університеті українських студентів, про стажування, проходження практики й працевлаштування студентів та випускників WSG.

Також представники університету економіки запропонували викладачам базу для проходження стажування в Польщі та приєднуватися до міжнародних освітніх проектів .

Сподіваємося, що тісна співпраця з європейським закладом освіти сприятиме ефективності освітнього процесу в коледжі, мобільності і конкурентоспроможності студентів.

 

Андрій Сиротенко,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
16 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся профілак­тич­но-освітня те­ма­тич­на акція «Профілак­ти­ка вжи­ван­ня пси­хо­ак­тив­них ре­чо­вин се­ред мо­лоді».
11 жовтня 2019, 22:29
10 жо­втня о 12год. 10 хв. в кабінеті українсь­кої мо­ви відбу­деть­ся відкрит­тя Х Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка.
04 жовтня 2019, 15:53
8 жо­втня у ко­леджі відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар.
03 жовтня 2019, 17:20
3 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся свят­ко­вий кон­церт до Дня працівників освіти.
30 вересня 2019, 21:52
2 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся ви­ста­ва «Ма­ти-най­мич­ка».
30 вересня 2019, 16:00
Всі оголошення