Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
13 ве­рес­ня сту­ден­ти спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» відзна­чи­ли День про­граміста.
13 вересня 2021, 18:00
8 ве­рес­ня 2021 ро­ку ви­кла­дач цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі Іри­на Вінник про­ве­ла тренінг «Жерт­ва кра­си» для сту­дентів ІІ кур­су групи 205-Т спеціаль­ності 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо...
09 вересня 2021, 08:27
7 ве­рес­ня 2021ро­ку пе­да­гогічні працівни­ки Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу взя­ли участь у на­у­ко­во-пе­да­гогічно­му семінарі «Шко­ла пе­да­гогічної май­стер­ності» в ре­жимі он­лайн.
07 вересня 2021, 20:53
Всі новини

7 вересня 2021року педагогічні працівники Ірпінського фахового коледжу взяли участь у науково-педагогічному семінарі «Школа педагогічної майстерності» в режимі онлайн. Метою зібрання стало підвищення якості освітньо-виховного процесу, посилення теоретичної і практичної педагогічної підготовки викладачів, зростання рівня психолого-педагогічної майстерності педагогічних працівників.

Семінар було проведено під головуванням доктора філологічних наук, професора, проректора з науково-педагогічної роботи Шинкарука В.Д., який ознайомив учасників з програмою заходу.

Було заслухано доповідь Рудика Я.М., кандидата педагогічних наук, доцента кафедри управління та освітніх технологій, який поінформував та охарактеризував основні напрями застосування ІКТ науково-педагогічними працівниками в умовах вищої освіти. Ознайомив з перевагами та труднощами застосування інформаційних ресурсів викладачами в умовах освітнього процесу. Запропонував сформувати у викладачів навички пошуку інформаційних ресурсів. Надав інформацію про можливості ІКТ для виконання профорієнтаційної та управлінської діяльності.

З теми «Віртуальна реальність в освіті: нові можливості для навчання студентів» Кучай О.В, доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, визначив особливості використання віртуальної реальності в процесі навчання. Також ознайомив викладачів з основними тенденціями розвитку VR I AR технологій у навчанні. Акцентував на перевагах віртуальної реальності в процесі навчання.

Було прослухано доповідь «Цифрові тренди в освіті» Прохорчука О.М., кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки, асоційованого члена РМУ при МОН. Він ознайомив викладачів із основними тенденціями впровадження новітніх цифрових технологій у освітній процес та їх перспективами.

А Васюк О.В., доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки зосередила увагу на основних аспектах організації дистанційного навчання в закладах вищої освіти за кордоном. Ознайомила з перевагами і недоліками застосування цього навчання.

Долучилася до дискусії Омельченко Л.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України, з питань профілактики професійного вигорання.

Доповіді, виголошені на семінарі, свідчать, що на сьогодні актуальними є питання з використання сучасних новітніх технологій. Нині в Україні на всіх рівнях освіти широкого розвитку набуває дистанційна форма навчання, що надає можливість індивідуалізувати процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається, в основному, за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Тетяна Мірча,

методист коледжу

 

Оголошення
У рам­ках за­ходів по свят­ку­ван­ню 30-річчя Неза­леж­ності України 15 ве­рес­ня 2021 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка».
06 вересня 2021, 21:20
Всі оголошення