Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
У рам­ках прак­тич­но орієнто­ва­ної підго­тов­ки сту­дентів 9 квітня 2021 р. у ко­леджі про­ве­де­но зустріч з пред­став­ни­ком ро­бо­то­дав­ця АТ «ОТП Банк», який посідає провідне місце в рей­тин­гу банків України.
Вчора о 14:55
08 квітня відбу­ла­ся он­лайн зустріч зі сту­ден­та­ми ви­пуск­но­го кур­су
08 квітня 2021, 21:44
7 квітня 2021 ро­ку ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі Іри­на Вінник та Оле­на Ко­втун про­ве­ли в он­лайн-фор­маті бліц-інфо «Вірту­аль­на по­до­рож у країну шо­ко­ла­ду»
08 квітня 2021, 13:55
5 квітня відбув­ся он­лайн - тренінг-прак­ти­кум «Елек­трон­ний до­ку­мен­то­обіг у про­грамі М.Е.Doc» від пред­став­ни­ка ком­панії ТОВ «Інте­лект-Сервіс» для сту­дентів 3 кур­су спеціаль­ності 071 Облік і опо­дат­ку­ванн...
06 квітня 2021, 08:41
Всі новини

25 березня 2021 року студенти коледжу взяли  активну участь  у VІ  Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Облік, оподаткування, контроль та аналіз в активізації діяльності економічних суб’єктів», організованій викладачами кафедри обліку та оподаткування НУБіП України.

Конференція проводилася в онлайн-режимі на  платформі Cisco Webex. На ній виступили з цікавими науковими доповідями студенти ІІІ курсу спеціальності «Облік і оподаткування» Бєріні Анастасія (керівник Лісовська Н.В.) та Обрусний Владислав (керівник Талько Т.В.). Основні питання конференції були присвячені сучасним проблемам обліку, оподаткування, контролю та аналізу, а також визначенню пріоритетних аспектів подальшого розвитку науки.

У своїй досить цікавій доповіді на актуальну тему: «Сутність та напрями управління дебіторською та кредиторською заборгованістю» студент Обрусний Владислав розглянув проблеми  підприємств  щодо управління фінансовими ресурсами, які пов’язані з оптимальним співвідношенням та обсягами дебіторської і кредиторської заборгованостей, термінами їх виплати, впливом цих заборгованостей на фінансове забезпечення підприємств та їхні фінансові результати.

Не менш змістовною була доповідь Бєріні Анастасії на тему: «Особливості обліку виробничих запасів: сучасні проблеми та напрями вдосконалення», у якій студентка висвітлила актуальні питання організації обліку виробничих запасів, що є на сьогодні найбільш важливою і значною частиною активів підприємства.

Завідувачка кафедри обліку та оподаткування Калюга Євгенія Василівна, підводячи підсумки студентської конференції, щиро подякувала всім учасникам за цікаві виступи-презентації, наголосила на тому, що учасники заходу будуть відзначені грамотами, та висловила впевненість, що студентська наука в майбутньому має хороші перспективи.

 

Наталія Лісовська, Тетяна Талько,

викладачі циклової комісії

Оголошення
27 березня 2021, 13:00
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
27 лютого 2021, 14:39
Всі оголошення