Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
9 жо­втня 2019 р. ви­кла­дачі ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли тренінг «Твоє май­бутнє у сфері торгівлі».
11 жовтня 2019, 22:28
9 жо­втня ви­кла­дач українсь­кої літе­ра­ту­ри Фе­до­ровсь­ка О.О. про­ве­ла про­форієнтаційну бесіду з уч­ня­ми 9-го кла­су Си­няківсь­ко­го хіміко-тех­но­логічно­го ліцею.
11 жовтня 2019, 22:23
11 жо­втня бу­ло про­ве­де­но виїзне за­нят­тя-ек­с­курсію для сту­дентів спеціаль­ності 123 «Комп`ютер­на інже­нерія» групи 407-К
11 жовтня 2019, 22:22
з 2 по 10 жо­втня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­лась де­ка­да здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя.
11 жовтня 2019, 22:20
Всі новини

З 1 вересня 2019 року в коледжі розпочинає роботу Мережева академія Cisco.

Мережева академія Cisco - це програма професійного та кар'єрного розвитку у сфері ІТ, що доступна для навчальних закладів і студентів у всьому світі і пропонує все необхідне для розвитку професійних навичок у сфері ІТ та побудови кар'єри в рамках єдиної платформи навчання.

Студенти коледжу зможуть отримати практичні знання в усіх основних аспектах глобальних інформаційних мереж, самостійно займатися створенням і побудовою локальних мереж, отримати та закріпити навички роботи з реальним обладнанням.

Студенти спеціальності «Комп’ютерна інженерія» матимуть можливість опанувати курси «Introduction to Internet of Everything (Вступ до інтернету речей)», «Introduction to Cybersecurity (Вступ до кібербезпеки)», «Introduction to Packet Tracer (Курс-інструкція до симулятора мереж та ІоТ)», «IT Essentials (Основи апаратного та програмного забезпечення ПК)» та інші.

Академічні програми Cisco є одними з найбільш грунтовно розроблених освітніх навчальних програм, що пропонуються компаніями, які працюють в ІТ-галузі. Вони істотно полегшують студентам оволодіння знаннями і навичками для роботи в області комп'ютерних мереж і забезпечують широкі можливості для кар'єрного росту в провідних компаніях нашої країни і світу.

 

А.В. Кравець, викладач фахових дисциплін

Оголошення
16 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся профілак­тич­но-освітня те­ма­тич­на акція «Профілак­ти­ка вжи­ван­ня пси­хо­ак­тив­них ре­чо­вин се­ред мо­лоді».
11 жовтня 2019, 22:29
10 жо­втня о 12год. 10 хв. в кабінеті українсь­кої мо­ви відбу­деть­ся відкрит­тя Х Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка.
04 жовтня 2019, 15:53
8 жо­втня у ко­леджі відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар.
03 жовтня 2019, 17:20
3 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся свят­ко­вий кон­церт до Дня працівників освіти.
30 вересня 2019, 21:52
2 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся ви­ста­ва «Ма­ти-най­мич­ка».
30 вересня 2019, 16:00
Всі оголошення