Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
9 жо­втня 2019 р. ви­кла­дачі ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли тренінг «Твоє май­бутнє у сфері торгівлі».
11 жовтня 2019, 22:28
9 жо­втня ви­кла­дач українсь­кої літе­ра­ту­ри Фе­до­ровсь­ка О.О. про­ве­ла про­форієнтаційну бесіду з уч­ня­ми 9-го кла­су Си­няківсь­ко­го хіміко-тех­но­логічно­го ліцею.
11 жовтня 2019, 22:23
11 жо­втня бу­ло про­ве­де­но виїзне за­нят­тя-ек­с­курсію для сту­дентів спеціаль­ності 123 «Комп`ютер­на інже­нерія» групи 407-К
11 жовтня 2019, 22:22
з 2 по 10 жо­втня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­лась де­ка­да здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя.
11 жовтня 2019, 22:20
Всі новини

Сучасний ринок праці потребує не тільки глибоких теоретичних знань, а й здатності застосовувати їх у нестандартних життєвих і виробничих умовах, що є особливо актуальним у підготовці майбутніх спеціалістів. Саме з метою розширення практичних знань студентів циклова комісія маркетингу і торгівлі продовжує традицію проведення виїзних занять  в умовах виробництва, які допомагають студентам конкретизувати набуті знання і дати нові, посилити інтерес до обраної професії, розвивати вміння розуміти суспільні та економічні явища і процеси, а також викликають певні чуттєві враження.

11 вересня 2019 року в рамках навчального процесу з дисципліни «Товарознавство (продовольчі товари)» викладачами фахових дисциплін циклової комісії к.е.н. Вдович В.Г. та к.с-г.н. Поцелуйко М.П. було організовано виїзне заняття - екскурсію для студентів групи 305(210)-Т спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» в умовах ПрАТ «Київський маргариновий завод» групи компаній «Олком», які нещодавно відсвяткували 70-річчя Київського маргаринового заводу та 20-річчя продуктового бренда «Олком».

Як один із провідних виробників інгредієнтів для харчової та кондитерської промисловості, Група компаній «Олком» реалізує освітні програми та ділиться інноваційними  галузевими рішеннями з технологами компаній-партнерів, залишаючись при цьому вiрними традицiям дотримання високої якостi у виробництвi.

Продукція торгової марки «Олком» має сертифікати відповідності найвищим стандартам якості харчових продуктів та інгредієнтів Європейського Союзу і США. Власний надсучасний лабораторний комплекс на базі департаменту управління якістю дозволяє компанії забезпечити цілковитий контроль якості продукції відповідно до найвищих стандартів на всіх етапах виробництва. Впроваджуючи інновації, на заводі дбайливо ставляться до традицій виробництва, і саме поєднання багаторічних традицій і досвіду та інноваційна модель розвитку бізнесу дозволили «Олком» увійти до ТОП-100 найдорожчих споживчих брендів України.

Викладачі і студенти коледжу мали можливість познайомитися з історією виникнення підприємства, основними видами діяльності, із особливостями технологій та стадіями виробництва маргаринів і харчових жирів, шляхами розвитку та успіху підприємства, яке нещодавно першим в Україні запровадило прогресивні технології модифікації жирів і почало випускати спеціалізовані жири без трансізомерів або з низьким вмістом трансізомерів жирних кислот - продукти low-trans за стандартами ЄС і США.

 

Висловлюємо щиру подяку керівництву підприємства в особі Голови правління – Євенка Юрія Юрійовича та співробітникам, які провели екскурсію, за сприяння змістовному проведенню заняття на виробництві.

 

Ірина Вінник

голова циклової комісії маркетингу і торгівлі

Оголошення
16 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся профілак­тич­но-освітня те­ма­тич­на акція «Профілак­ти­ка вжи­ван­ня пси­хо­ак­тив­них ре­чо­вин се­ред мо­лоді».
11 жовтня 2019, 22:29
10 жо­втня о 12год. 10 хв. в кабінеті українсь­кої мо­ви відбу­деть­ся відкрит­тя Х Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка.
04 жовтня 2019, 15:53
8 жо­втня у ко­леджі відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар.
03 жовтня 2019, 17:20
3 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся свят­ко­вий кон­церт до Дня працівників освіти.
30 вересня 2019, 21:52
2 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся ви­ста­ва «Ма­ти-най­мич­ка».
30 вересня 2019, 16:00
Всі оголошення