Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
13 ве­рес­ня сту­ден­ти спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» відзна­чи­ли День про­граміста.
13 вересня 2021, 18:00
8 ве­рес­ня 2021 ро­ку ви­кла­дач цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі Іри­на Вінник про­ве­ла тренінг «Жерт­ва кра­си» для сту­дентів ІІ кур­су групи 205-Т спеціаль­ності 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо...
09 вересня 2021, 08:27
7 ве­рес­ня 2021ро­ку пе­да­гогічні працівни­ки Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу взя­ли участь у на­у­ко­во-пе­да­гогічно­му семінарі «Шко­ла пе­да­гогічної май­стер­ності» в ре­жимі он­лайн.
07 вересня 2021, 20:53
Всі новини

Сьогодні в усьому світі працівники IT-сфери відзначають День програміста.

Цьогоріч День програміста відзначають 13 вересня. Дата святкування Дня програміста України вибрана не просто так. Якщо 13 вересня нікому ні про що не говорить, то 256 день року – це більш зрозуміло. 256 – відповідає кількості чисел, які можна представити за допомогою одного байта.

Звичайно, можна здогадатися, що таке свято, як День програміста, досить «молоде». Вперше було запропоновано відзначати його ще в 1996 році, але мало хто звернув на це увагу. А вже через шість років після цього почали збирати підписи для держави, щоб заснувати День програміста.

Це свято неофіційне, тому різних урочистих заходів зазвичай не влаштовують. День програміста найчастіше відзначається у вузьких колах колег, родини і близьких людей.

Свято неофіційно відзначається в Україні та ряді інших країн, включаючи Аргентину, Ізраїль, Бангладеш, Чилі, Бразилію, Мексику, Австрію, Німеччину, Канаду, Китай, Хорватію, Чехію, Францію, Індію, Бельгію, Австралію, Польщу, Румунію, Ірландію, Італію, Сербію, Словенію, Велику Британію та США.

Тому саме сьогодні викладачі циклової комісії фундаментальних дисциплін і комп’ютерних технологій Олександра Дулова та Олександр Ясінський разом із студентами спеціальності «Комп’ютерна інженерія» відзначили ІТ-свято. Вони запропонували студентам вікторину, під час якої учасники позмагались між собою, перевірили знання з інформатики та програмування, отримали чудові емоції та гарний настрій.

Члени циклової комісії фундаментальних дисциплін і комп`ютерних технологій бажають студентам, щоб у програмах було якнайменше помилок, а в житті завжди супроводжували їх твердий аналітичний розум та невтомне прагнення до самовдосконалення!

 

Олександра Дулова,

голова циклової комісії фундаментальних дисциплін

і комп’ютерних технологій

Оголошення
У рам­ках за­ходів по свят­ку­ван­ню 30-річчя Неза­леж­ності України 15 ве­рес­ня 2021 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка».
06 вересня 2021, 21:20
Всі оголошення