Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Сту­ден­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» успішно про­хо­дять ви­роб­ни­чу прак­ти­ку, на­бу­ва­ють прак­тич­них на­ви­чок та про­фесійно­го до­свіду за обра­ни­ми спеціаль­но­стя­ми, а та­кож зби­ра­ють фак­ти...
Вчора о 16:11
19-20 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ли­ся зустрічі ви­пуск­ників ми­ну­лих років.
20 травня 2018, 16:14
17 трав­ня 2018 ро­ку сту­ден­ти, ви­кла­дачі і співробітни­ки ко­ле­джу до­лу­чи­ли­ся до національ­но­го свя­та - Все­ук­раїнсь­ко­го дня Ви­ши­ван­ки!
17 травня 2018, 19:39
У ко­леджі відбу­ла­ся за­хо­плю­ю­ча зустріч із ви­дат­ним українсь­ким фольк­ло­ри­стом, му­зи­кан­том, каз­ка­рем, пись­мен­ни­ком і гро­мадсь­ким діячем Саш­ком Лірни­ком.
16 травня 2018, 16:09
15 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ла­ся прем‘єра до­ку­мен­таль­но­го фільму «Пе­ре­хре­стя «Ба­лу».
15 травня 2018, 19:01
Всі новини

14 травня  2018 року було проведено відкрите засідання гуртка «Юний підприємець» (науковий керівник - викладач Ковтун Олена Петрівна), на якому студенти групи 206-Т спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» презентували результати своїх досліджень.

Сучасний підприємець і свідомий споживач, перш за все, зацікавлені в якісному товарі, а якість кінцевого продукту залежить від сировини, технології виробництва, умов зберігання та культури споживання харчових продуктів.

Ритуал приготування і споживання кави у багатьох народів є часткою національної культури. У своїх доповідях студенти аналізували обсяги виробництва та споживання кави у світі, досліджували фактори, що впливають на якість кави, характеризували основних постачальників кави на ринок України.

Велику цікавість викликали виступи Кот Ольги на тему: «Церемонія споживання кави в Європі» та Пінчук Люби «Традиції споживання кави у світі».

Доповідач Романюк Денис ознайомив слухачів із творчими особистостями, які  завжди були не байдужі до кави. Серед них: письменник Оноре де Бальзак, композитори – Йоганн Себастьян Бах і Людвіг Ван Бетховен, художники - Франциско Сурбаран, Вільям Хогарт і Едуард Моне.

Яскравими та ґрунтовними були виступи Гаврилова Дмитра, Андрія Скорика, Дарії Лозовик, Ілони Сівкович і Віталія Токмана.

Гості мали можливість спробувати на смак свіжезварену каву і висловити свою думку з приводу аромату, смаку і подачі кавового напою.

На заході були присутні викладачі циклової комісії маркетингу і торгівлі та студенти 1 і 2 курсів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Під час проведення засідання гуртка «Юний підприємець» студенти отримали знання, які будуть сприяти підвищенню професійної майстерності майбутніх фахівців та свідомих споживачів.

 

Світлана Березинець,

голова циклової комісії маркетингу і торгівлі

Оголошення
15 трав­ня о 13.00 в ак­товій залі відбу­деть­ся по­каз до­ку­мен­таль­но­го кінофільму “Пе­ре­хре­стя Ба­лу”. Кіно­кар­ти­на ство­ре­на за підт­рим­ки Дер­жав­но­го агент­ства України з пи­тань кіно.
13 травня 2018, 13:28
29 трав­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
07 травня 2018, 11:33
З 15 по 29 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­во­ди­ти­ся першість ко­ле­джу з фут­бо­лу.
26 квітня 2018, 12:54
26 квітня 2018 ро­ку о 15.00 год. відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
20 квітня 2018, 15:09
Всі оголошення