Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
За ак­тив­ну участь в он­лайн-уроці «День без­печ­но­го Інтер­не­ту 2019» Відо­крем­ле­ний підрозділ Національ­но­го універ­си­те­ту біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» відзна­чен...
20 березня 2019, 17:30
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ІІІ та ІV курсів спеціаль­ності 123 «Комп’ютер­на інже­нерія» з фахівцем-прак­ти­ком, junior developer та бізнес-аналіти­ком ком­панії «NovaIT» Костіци­ною Кат...
20 березня 2019, 17:29
20 бе­рез­ня в бібліотеці Ірпінсь­ко­го еко­номічно­го ко­ле­джу про­ве­де­но Інфор­маційну го­ди­ну «Їх знає весь світ: українці, які про­сла­ви­ли на­шу дер­жа­ву»
20 березня 2019, 17:26
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
20 березня 2019, 16:51
19 бе­рез­ня 2019 ро­ку ви­кла­да­ча­ми цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій бу­ла про­ве­де­на про­форієнтаційна ро­бо­та.
19 березня 2019, 15:21
Всі новини

14 травня  2018 року було проведено відкрите засідання гуртка «Юний підприємець» (науковий керівник - викладач Ковтун Олена Петрівна), на якому студенти групи 206-Т спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» презентували результати своїх досліджень.

Сучасний підприємець і свідомий споживач, перш за все, зацікавлені в якісному товарі, а якість кінцевого продукту залежить від сировини, технології виробництва, умов зберігання та культури споживання харчових продуктів.

Ритуал приготування і споживання кави у багатьох народів є часткою національної культури. У своїх доповідях студенти аналізували обсяги виробництва та споживання кави у світі, досліджували фактори, що впливають на якість кави, характеризували основних постачальників кави на ринок України.

Велику цікавість викликали виступи Кот Ольги на тему: «Церемонія споживання кави в Європі» та Пінчук Люби «Традиції споживання кави у світі».

Доповідач Романюк Денис ознайомив слухачів із творчими особистостями, які  завжди були не байдужі до кави. Серед них: письменник Оноре де Бальзак, композитори – Йоганн Себастьян Бах і Людвіг Ван Бетховен, художники - Франциско Сурбаран, Вільям Хогарт і Едуард Моне.

Яскравими та ґрунтовними були виступи Гаврилова Дмитра, Андрія Скорика, Дарії Лозовик, Ілони Сівкович і Віталія Токмана.

Гості мали можливість спробувати на смак свіжезварену каву і висловити свою думку з приводу аромату, смаку і подачі кавового напою.

На заході були присутні викладачі циклової комісії маркетингу і торгівлі та студенти 1 і 2 курсів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Під час проведення засідання гуртка «Юний підприємець» студенти отримали знання, які будуть сприяти підвищенню професійної майстерності майбутніх фахівців та свідомих споживачів.

 

Світлана Березинець,

голова циклової комісії маркетингу і торгівлі

Оголошення
До Все­світньо­го дня по­езії 21 бе­рез­ня 2019 р. о 12.00 го­дині в ко­леджі відбу­деть­ся літе­ра­тур­но-му­зич­на віталь­ня «По­шеп­ки і вго­лос».
19 березня 2019, 15:19
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку о 15.00 в лекційній залі кор­пу­су №1 відбу­деть­ся олімпіада з англійсь­кої мо­ви.
18 березня 2019, 15:12
13 бе­рез­ня 2019 ро­ку о 10.00 в лекційній залі кор­пу­су №1 відбу­деть­ся відкри­те прак­тичне за­нят­тя з дис­ципліни «Іно­зем­на мо­ва за про­фесійним спря­му­ван­ням (англійсь­ка)».
12 березня 2019, 14:00
13 бе­рез­ня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся спор­тив­но-роз­ва­жаль­ний кон­курс «Ви - бо­гині-чарівниці».
12 березня 2019, 13:47
Всі оголошення