Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
14 груд­ня 2018 р. у ко­леджі відбув­ся пе­да­гогічний семінар «По­зи­тив­ний імідж пе­да­го­га – шлях до про­фесійно­го успіху».
14 грудня 2018, 17:47
12 груд­ня 2018 ро­ку відбув­ся ІХ Все­ук­раїнский кон­курс з англійсь­кої мо­ви «Гринвіч».
12 грудня 2018, 17:35
12 груд­ня 2018 ро­ку ко­ледж відвіда­ли пред­став­ни­ки ба­зо­во­го універ­си­те­ту, на чолі з про­рек­то­ром з нав­чаль­ної і ви­хов­ної ро­бо­ти Сергієм Ква­шею.
12 грудня 2018, 15:10
11 груд­ня 2018 ро­ку пе­да­гогічні працівни­ки ко­ле­джу Вінник І.В. та Ко­втун О.П..у рам­ках Все­ук­раїнсь­ко­го тиж­ня пра­ва про­ве­ли в Ірпінській спеціалізо­ваній за­галь­но­освітній школі І-ІІІ сту­пенів № 12 з вив...
11 грудня 2018, 15:14
11 груд­ня, у вівто­рок, о 14 го­дині в ауди­торії № 35 кор­пу­су №2 відбув­ся май­стер-клас «Ви­ко­ри­стан­ня Google сервісів у нав­чаль­но-ви­хов­но­му про­цесі».
11 грудня 2018, 15:13
Всі новини

14 травня  2018 року було проведено відкрите засідання гуртка «Юний підприємець» (науковий керівник - викладач Ковтун Олена Петрівна), на якому студенти групи 206-Т спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» презентували результати своїх досліджень.

Сучасний підприємець і свідомий споживач, перш за все, зацікавлені в якісному товарі, а якість кінцевого продукту залежить від сировини, технології виробництва, умов зберігання та культури споживання харчових продуктів.

Ритуал приготування і споживання кави у багатьох народів є часткою національної культури. У своїх доповідях студенти аналізували обсяги виробництва та споживання кави у світі, досліджували фактори, що впливають на якість кави, характеризували основних постачальників кави на ринок України.

Велику цікавість викликали виступи Кот Ольги на тему: «Церемонія споживання кави в Європі» та Пінчук Люби «Традиції споживання кави у світі».

Доповідач Романюк Денис ознайомив слухачів із творчими особистостями, які  завжди були не байдужі до кави. Серед них: письменник Оноре де Бальзак, композитори – Йоганн Себастьян Бах і Людвіг Ван Бетховен, художники - Франциско Сурбаран, Вільям Хогарт і Едуард Моне.

Яскравими та ґрунтовними були виступи Гаврилова Дмитра, Андрія Скорика, Дарії Лозовик, Ілони Сівкович і Віталія Токмана.

Гості мали можливість спробувати на смак свіжезварену каву і висловити свою думку з приводу аромату, смаку і подачі кавового напою.

На заході були присутні викладачі циклової комісії маркетингу і торгівлі та студенти 1 і 2 курсів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Під час проведення засідання гуртка «Юний підприємець» студенти отримали знання, які будуть сприяти підвищенню професійної майстерності майбутніх фахівців та свідомих споживачів.

 

Світлана Березинець,

голова циклової комісії маркетингу і торгівлі

Оголошення
13 груд­ня 2018 ро­ку о 12.30 год. у кон­фе­ренц­залі нав­чаль­но­го кор­пу­су № 2 відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
11 грудня 2018, 09:18
18 груд­ня, у вівто­рок, о 10 го­дині в ме­то­дич­но­му кабінету ко­ле­джу відбу­деть­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду ви­кла­дачів «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 1-го…
05 грудня 2018, 16:05
14 груд­ня, у п’ят­ни­цю, о 10 го­дині в ауди­торії № 22 кор­пу­су №2 відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар «По­зи­тив­ний імідж пе­да­го­га – шлях до про­фесійно­го успіху».
05 грудня 2018, 16:01
11 груд­ня, у вівто­рок, о 14 го­дині в ауди­торії № 35 кор­пу­су №2 відбу­деть­ся ме­то­дич­ний семінар – май­стер-клас «Ви­ко­ри­стан­ня Google сервісів у нав­чаль­но-ви­хов­но­му про­цесі».
05 грудня 2018, 16:00
6 груд­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся відкри­те прак­тичне за­нят­тя з пред­ме­та «Пра­вознав­ство» ви­кла­да­ча Бе­ре­гелі І.М.
03 грудня 2018, 16:21
З ме­тою фор­му­ван­ня пра­во­вої свідо­мості та пра­во­вої куль­ту­ри сту­дентів у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» з 03 груд­ня по 07 груд­ня 2018 ро­ку про­во­дить­ся Все­ук­раїнсь­кий…
29 листопада 2018, 08:57
Всі оголошення