Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти, ви­кла­дачі та співробітни­ки ко­ле­джу до­лу­чи­лись до акції «Жінки, мир, без­пе­ка».
03 березня 2021, 21:59
Ро­би­мо спра­ву ра­зом!
01 березня 2021, 22:05
27 лю­то­го відбув­ся День відкри­тих две­рей
28 лютого 2021, 12:51
Всі новини
24 лютого 2021, 20:48
Ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії фінан­со­во-еко­номічних та обліко­вих дис­циплін про­до­в­жу­ють про­форієнтаційну ро­бо­ту
24 лютого 2021, 12:44
24 лю­то­го 2021 ро­ку ви­кла­дачі ко­ле­джу відвіда­ли Ірпінсь­ку СЗОШ І-ІІІ сту­пенів з по­гли­б­ле­ним вив­чен­ням еко­номіки та пра­ва № 2 з про­форієнтаційним проєктом «Зи­мо­ва шко­ла – 2021».
22 лютого 2021, 12:54
До Міжна­род­но­го дня рідної мо­ви, який світ щорічно відзна­чає 21 лю­то­го, в групі 108-Х на ви­ховній го­дині відбу­ла­ся мо­вознав­ча квест-гра «Мо­во рідна! Яка твоя си­ла!»
18 лютого 2021, 20:23
18 лю­то­го 2021 ро­ку ви­кла­дач Оле­на Ко­втун про­ве­ла інфор­маційну го­ди­ну зі сту­ден­та­ми спеціаль­ності 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» групи 305(209)-Т на те­му: «Пра­вові про­бле­ми елек­трон­ної ко­мерції».
17 лютого 2021, 20:25
17 січня 2021р. цик­ло­ва комісія гу­манітар­них дис­циплін про­ве­ла ви­хов­ну го­ди­ну «Ба­чи­ти сер­цем», при­свя­че­ну Міжна­род­но­му дню рідної мо­ви та зустрічі з пись­мен­ни­цею Світла­ною Та­лан, у якій взя­ли участь сту­ден­ти груп 103-Ф, 104-М, 105-Т, 204-Ф.
17 лютого 2021, 20:21
Ста­ро­ста групи 406-К Ва­лерій Шко­лик до­лу­чи­вся до ро­бо­ти Шко­ли мо­ло­до­го ліде­ра.
17 лютого 2021, 20:20
17 лю­то­го клас­ний керівник групи 102-О Люд­ми­ла Чер­нень­ка про­ве­ла відкри­ту ви­хов­ну го­ди­ну, при­свя­че­ну Дню пам’яті Ге­роїв Небес­ної сотні.
16 лютого 2021, 19:00
У рам­ках співпраці з ро­бо­то­дав­ця­ми – пред­став­ни­ка­ми АТ КБ «ПриватБанк» про­ве­де­но тренінг «По­ра­ди від про­фесіона­ла» для сту­дентів ІІІ-го кур­су спеціаль­ності 072 «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня».
Оголошення
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
27 лютого 2021, 14:39
Всі оголошення