Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти, ви­кла­дачі та співробітни­ки ко­ле­джу до­лу­чи­лись до акції «Жінки, мир, без­пе­ка».
03 березня 2021, 21:59
Ро­би­мо спра­ву ра­зом!
01 березня 2021, 22:05
27 лю­то­го відбув­ся День відкри­тих две­рей
28 лютого 2021, 12:51
Всі новини
16 лютого 2021, 12:24
15 лю­то­го 2021 ро­ку у ко­леджі відбув­ся мітинг - реквієм до Дня вша­ну­ван­ня учас­ників бой­о­вих дій на те­ри­торії інших дер­жав
10 лютого 2021, 16:57
10 лю­то­го до­цент ка­фед­ри фінансів НУБіП України, к.е.н. Га­ли­на Олексіївна Скрип­ник про­ве­ла в рам­ках співпраці між ко­ле­джем та Національ­ним універ­си­те­том біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України для сту­дентів групи 303-Ф лекцію на те­му: «Інно­вації як об’єкт інве­стиційної діяль­ності».10 лю­то­го до­цен...
10 лютого 2021, 16:56
10 лю­то­го 2021 ро­ку класні керівни­ки груп 107-К та 208-К про­ве­ли ви­хов­ну го­ди­ну «Як за­хи­сти­ти се­бе в ме­режі Інтернет?».
09 лютого 2021, 16:55
9 лю­то­го 2021 ро­ку у світі відзна­чається День без­печ­но­го Інтер­не­ту (Safer Internet Day) під гас­лом “Ра­зом для най­кра­що­го Інтер­не­ту”
04 лютого 2021, 16:54
4 лю­то­го відбув­ся семінар-тренінг для сту­дентів групи 203-Ф на те­му «Фінан­со­ва політи­ка дер­жа­ви»
03 лютого 2021, 17:02
3 лю­то­го 2021 ро­ку в рам­ках співпраці між ко­ле­джем та Національ­ним універ­си­те­том біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України де­кан фа­куль­те­ту хар­чо­вих тех­но­логій та управління якістю про­дукції АПК Ла­ри­са Баль-При­лип­ко про­ве­ла вірту­аль­ну ек­с­курсію до нав­чаль­но­го кор­пу­су фа­куль­те­ту для здо­бу­вачів освіти...
03 лютого 2021, 17:00
3 лю­то­го 2021р. клас­ний керівник групи 204-Ф Ку­ракіна О.В. про­ве­ла ви­хов­ну го­ди­ну «Ми - за здо­ро­вий спосіб жит­тя».
Оголошення
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
27 лютого 2021, 14:39
Всі оголошення