Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти, ви­кла­дачі та співробітни­ки ко­ле­джу до­лу­чи­лись до акції «Жінки, мир, без­пе­ка».
03 березня 2021, 21:59
Ро­би­мо спра­ву ра­зом!
01 березня 2021, 22:05
27 лю­то­го відбув­ся День відкри­тих две­рей
28 лютого 2021, 12:51
Всі новини
03 лютого 2021, 16:59
03 лю­то­го 2021 ро­ку клас­ний керівник групи 104-М про­ве­ла те­ма­тич­ну ви­хов­ну го­ди­ну «Пси­хо­логічні особ­ли­вості вірту­аль­но­го спілку­ван­ня».
02 лютого 2021, 17:01
2 лю­то­го 2021 ро­ку у рам­ках ро­бо­ти гурт­ка «Світ то­ва­рознав­ства» ви­кла­дач цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі к.с-г.н. По­це­луй­ко М.П. на базі ла­бо­ра­торії досліджен­ня якості хар­чо­вих про­дуктів провів прак­тичне за­нят­тя для учнів 9-В кла­су Ірпінсь­ко­го ака­демічно­го ліцею НУБіП України.
01 лютого 2021, 09:38
27 січня 2021 ро­ку в ко­леджі відбу­ло­ся пла­но­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди.
23 січня 2021, 20:04
22 січня 2021р. клас­ний керівник групи 204-Ф Ку­ракіна О.В. про­ве­ла ви­хов­ну го­ди­ну з на­го­ди Дня Со­бор­ності України
22 січня 2021, 20:06
Спільна ро­бо­та, що дає ре­зуль­тат.
15 січня 2021, 09:10
14 січня 2021 ро­ку у ко­леджі відбув­ся пе­да­гогічний семінар.
30 грудня 2020, 12:53
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу привіта­ли за­хис­ників України з но­ворічни­ми та різдвя­ни­ми свя­та­ми.
Оголошення
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
27 лютого 2021, 14:39
Всі оголошення