Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти, ви­кла­дачі та співробітни­ки ко­ле­джу до­лу­чи­лись до акції «Жінки, мир, без­пе­ка».
03 березня 2021, 21:59
Ро­би­мо спра­ву ра­зом!
01 березня 2021, 22:05
27 лю­то­го відбув­ся День відкри­тих две­рей
28 лютого 2021, 12:51
Всі новини
29 грудня 2020, 12:55
28 груд­ня 2020р. здо­бу­вачі освіти Ірпінсь­ко­го ФК НУБіП України під керівниц­твом ви­кла­да­ча Кли­мен­ко Л.В. до­лу­чи­ли­ся до інте­лек­ту­аль­но­го зма­ган­ня Winter Quiz Irpin
23 грудня 2020, 09:50
18 груд­ня клас­ний керівник групи 107-К в ре­жимі он­лайн про­ве­ла ви­хов­ну го­ди­ну, при­свя­че­ну Дню Свя­то­го Ми­ко­лая.
16 грудня 2020, 18:57
Учні Ірпінсь­ко­го ака­демічно­го ліцею НУБіП України та сту­ден­ти ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» взя­ли участь у фе­сти­валі шістде­сят­ництва «Жінки – ди­си­дент­ки в українській історії».
16 грудня 2020, 18:55
16 груд­ня у бу­ло підби­то підсум­ки по­е­тич­но­го кон­кур­су «Віршо­ва­на ме­лодія – 2020» Все­ук­раїнсь­ко­го мо­лодіжно­го ми­сте­ць­ко­го фе­сти­ва­лю імені Іва­на Ко­ва­лен­ка.
12 грудня 2020, 19:14
10-11 груд­ня 2020 р. у ко­леджі в ре­жимі он­лайн відбув­ся інструк­таж з пра­вил без­пе­ки під час ка­ран­ти­ну і зи­мо­вих канікул для здо­бу­вачів освіти.
10 грудня 2020, 18:37
10 груд­ня у ко­леджі відбув­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар.
10 грудня 2020, 17:59
10 груд­ня 2020 ро­ку пе­да­гогічні працівни­ки ко­ле­джу Вінник І.В. та Ко­втун О.П. у рам­ках Все­ук­раїнсь­ко­го тиж­ня пра­ва про­ве­ли в Ірпінсь­ко­му ака­демічно­му ліцеї НУБіП України май­стер – клас «За­хи­сти свої пра­ва – ство­ри своє май­бутнє!»
Оголошення
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
27 лютого 2021, 14:39
Всі оголошення