Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти, ви­кла­дачі та співробітни­ки ко­ле­джу до­лу­чи­лись до акції «Жінки, мир, без­пе­ка».
03 березня 2021, 21:59
Ро­би­мо спра­ву ра­зом!
01 березня 2021, 22:05
27 лю­то­го відбув­ся День відкри­тих две­рей
28 лютого 2021, 12:51
Всі новини
21 лютого 2018, 14:44
21.02.2018 ро­ку у ко­леджі прой­ш­ла про­форієнтаційна зустріч з ви­кла­да­ча­ми фа­куль­те­ту хар­чо­вих тех­но­логій та управління якістю про­дукції АПК НУБіП України.
19 лютого 2018, 16:59
Те­ма­тич­на зустріч сту­дентів еко­номічно­го відділен­ня.
17 лютого 2018, 15:05
17 лю­то­го 2018 ро­ку у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» відбу­ло­ся подвійне свя­то – День відкри­тих две­рей та Мас­ля­на.
15 лютого 2018, 14:00
15 лю­то­го 2018 ро­ку на алеї біля нав­чаль­но­го кор­пу­су №1 відбув­ся мітинг - реквієм з на­го­ди Дня вша­ну­ван­ня учас­ників бой­о­вих дій на те­ри­торії інших дер­жав, Ге­роїв АТО та за­гиб­ло­го в Аф­ганістані ви­пуск­ни­ка ко­ле­джу Сергія Лан­ту­шен­ка.
15 лютого 2018, 13:49
15 лю­то­го 2018 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь у виїзно­му засіданні Київсь­кої об­лас­ної сту­дентсь­кої ра­ди
15 лютого 2018, 12:50
15 лю­то­го 2018 ро­ку в ко­леджі відбув­ся урок муж­ності, при­свя­че­ний Дню вша­ну­ван­ня учас­ників бой­о­вих дій на те­ри­торії інших дер­жав, Ге­роїв АТО та за­гиб­ло­го в Аф­ганістані ви­пуск­ни­ка ко­ле­джу Сергія Лан­ту­шен­ка.
14 лютого 2018, 14:15
14 лю­то­го 2018 ро­ку відбув­ся кон­курс ху­дож­ньої са­модіяль­ності се­ред сту­дентів груп І кур­су «Ко­ледж має та­лан­ти»
13 лютого 2018, 17:33
13 лю­то­го 2018 р. сту­ден­ти II кур­су взя­ли участь у I етапі Все­ук­раїнсь­кої олімпіади з українсь­кої мо­ви
Оголошення
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
27 лютого 2021, 14:39
Всі оголошення