Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
22 бе­рез­ня відбу­ла­ся І Міжвузівсь­ка на­у­ко­во-прак­тич­на кон­фе­ренція «Впро­ва­д­жен­ня ком­пе­тентнісно­го підхо­ду у про­цесі підго­тов­ки май­бутніх фахівців освітньо-кваліфікаційно­го рівня «мо­лод­ший спеціаліст»
Вчора о 16:51
22 бе­рез­ня 2018 ро­ку ви­кла­дач то­ва­рознав­чих дис­циплін кан­ди­дат с.г. на­ук По­це­луй­ко М.П. провів відкри­те лекційне за­нят­тя з дис­ципліни «Ос­но­ви стан­дар­ти­зації, мет­ро­логії та управління якістю» на те­му: ...
Вчора о 14:07
21 бе­рез­ня в рам­ках де­ка­ди цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі був про­ве­де­ний май­стер – клас «Дізнай­ся, спо­жи­ва­чу!» на те­му: «Фаль­сифікація м'яс­них ви­робів».
21 березня 2018, 15:18
20 бе­рез­ня 2018 ро­ку в рам­ках де­ка­ди цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі ви­кла­дач фахо­вих дис­циплін Фе­досєєва Н.І. про­ве­ла семінарсь­ке за­нят­тя з дис­ципліни «Тор­го­вель­на ре­кла­ма» на те­му «Ре­кламне з...
20 березня 2018, 16:00
19 бе­рез­ня ви­кла­дач Су­во­ро­ва На­талія Ми­ко­лаївна у групі 201-О про­ве­ла відкри­те прак­тичне за­нят­тя з дис­ципліни «Іно­зем­на мо­ва (за про­фесійним спря­му­ван­ням) (англійсь­ка)» на те­му: «Сільсь­ке гос­по­дар­ство...
19 березня 2018, 17:39
Всі новини

22 вересня 2017року в актовій залі відбулися загальноколеджанські батьківські збори студентів І курсу. До участі у зборах були запрошені  представникиРегіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області - директор центру Кіккас Віктор Едгардовичта заступник Іванчук Ірина Францівна. У своїх промовах вони донесли батькам студентів і педагогам інформацію про актуальність і затребуваність надання безоплатної вторинної правової допомоги населенню в сучасних умовах, в тому числі особам підліткового віку і їх батькам, а також соціально вразливим верствам населення, розкрили алгоритм і систему звернень по таку допомогу за місцем проживання.

Про необхідність ефективної взаємодії педагогічного колективу з батьками студентів у навчально - виховному процесі доповів директор коледжу заслужений працівник освіти і науки України Михайлов С.І.

З основними вимогами до організації освітнього процесу у коледжі ознайомила батьків заступник директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.

Про систему організації дозвілля та побуту студентів, обовʼяковість дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку коледжу та гуртожиткупроінформувала заступник директора з виховної роботиВдович В.Г.

Після виступів кожного з доповідачів були дані відповіді на усі запитання батьків студентів.

 

Валентина Вдович,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
У п’ят­ни­цю, 30 бе­рез­ня, у холі нав­чаль­но­го кор­пу­су № 2 о 10.00 го­дині відбу­деть­ся Яр­ма­рок ва­кансій.
13 березня 2018, 12:28
15 бе­рез­ня 2018 ро­ку на базі ко­ле­джу відбу­деть­ся семінар-тренінг для за­ступ­ників ди­рек­торів з нав­чаль­ної ро­бо­ти технікумів та ко­леджів
12 березня 2018, 18:59
Всі оголошення