Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
За ак­тив­ну участь в он­лайн-уроці «День без­печ­но­го Інтер­не­ту 2019» Відо­крем­ле­ний підрозділ Національ­но­го універ­си­те­ту біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» відзна­чен...
20 березня 2019, 17:30
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ІІІ та ІV курсів спеціаль­ності 123 «Комп’ютер­на інже­нерія» з фахівцем-прак­ти­ком, junior developer та бізнес-аналіти­ком ком­панії «NovaIT» Костіци­ною Кат...
20 березня 2019, 17:29
20 бе­рез­ня в бібліотеці Ірпінсь­ко­го еко­номічно­го ко­ле­джу про­ве­де­но Інфор­маційну го­ди­ну «Їх знає весь світ: українці, які про­сла­ви­ли на­шу дер­жа­ву»
20 березня 2019, 17:26
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
20 березня 2019, 16:51
19 бе­рез­ня 2019 ро­ку ви­кла­да­ча­ми цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій бу­ла про­ве­де­на про­форієнтаційна ро­бо­та.
19 березня 2019, 15:21
Всі новини
«Ніхто не повинен бути в рабстві або у підневільному стані.
Рабство і работоргівля забороняються в усіх видах».
Загальна декларація прав людини
 
З метою виховання толерантного ставлення до потерпілих від торгівлі людьми, формування навичок обачної поведінки та вміння захищати власну гідність, негативного ставлення до порушення прав людини та на виконання листа департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 01.10.18р. №12-01-13/3795 про проведення заходів у рамках Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, в коледжі 18 жовтня проведено інформаційно-просвітницькі заходи. 
У читальній залі бібліотеки оформлена виставка друкованих матеріалів з важливих питань запобігання торгівлі людьми і сучасних форм рабства.
Викладач правознавства Берегеля І.М. серед студентів першого курсу провела конкурс плакатів та презентацій, а також лекції - бесіди з переглядом відеороликів, які стали надзвичайно корисними і цікавими для студентів.
До проведення заходів та участі в інформаційно-просвітницькій годині з педагогами і студентами у коледж були запрошені представники служби у справах дітей та сім’ї Ірпінської міської ради.
 Змістовну лекцію прочитала студентам заступник начальника відділу по роботі із сім’ями та молоддю Хижняк Наталія Олександрівна. Вона наголосила на важливих правилах, дотримуючись яких можна вберегтися від потрапляння в тенета торговців людьми, зокрема безпечного перебування за кордоном і презентувала присутнім друковані інформаційні матеріали, які можуть стати у нагоді та відповіла на запитання присутніх. 
Європейський день боротьби з торгівлею людьми, що започаткований Європейським Парламентом, покликаний припинити глобальний злочинний бізнес, сучасну форму рабства людини.
Україна була однією з перших держав, яка встановила у 1998р. кримінальну відповідальність за протиправні діяння у сфері торгівлі людьми, проте ганебні факти їх залишаються досить поширеним явищем і дотепер. Про це свідчать дані за 6 місяців 2018 року щодо виявлення підрозділами Національної поліції 186 фактів злочинів у сфері торгівлі людьми, і це на 29% більше аналогічного періоду у 2017 році.
Українці потрапляють у тенета злочинців не лише в Україні, але й у Росії, Польщі, інших країнах Європи, Туреччині, США, країнах Центральної Азії та Близького Сходу.
У Кримінальному кодексі України покарання за торгівлю людьми передбачено статтею 149, яка визначає ці злочинні дії як вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи. 
Памʼятаймо! Людина – не товар!
 
 
Валентина Вдович,
заступник директора з виховної роботи
 
Оголошення
До Все­світньо­го дня по­езії 21 бе­рез­ня 2019 р. о 12.00 го­дині в ко­леджі відбу­деть­ся літе­ра­тур­но-му­зич­на віталь­ня «По­шеп­ки і вго­лос».
19 березня 2019, 15:19
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку о 15.00 в лекційній залі кор­пу­су №1 відбу­деть­ся олімпіада з англійсь­кої мо­ви.
18 березня 2019, 15:12
13 бе­рез­ня 2019 ро­ку о 10.00 в лекційній залі кор­пу­су №1 відбу­деть­ся відкри­те прак­тичне за­нят­тя з дис­ципліни «Іно­зем­на мо­ва за про­фесійним спря­му­ван­ням (англійсь­ка)».
12 березня 2019, 14:00
13 бе­рез­ня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся спор­тив­но-роз­ва­жаль­ний кон­курс «Ви - бо­гині-чарівниці».
12 березня 2019, 13:47
Всі оголошення