Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ла­ся зустріч з пред­став­ни­ка­ми Все­ук­раїнсь­кої гро­мадсь­кої ор­ганізації «Асоціація з пи­тань за­хи­сту прав спо­жи­вачів» «Спо­жив­ча довіра»
24 червня 2019, 14:45
21 черв­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь у Міжна­род­но­му дні по­ля в Україні.
22 червня 2019, 13:00
Сту­ден­ти ІІ кур­су спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині».
14 червня 2019, 15:15
Всі новини

20 березня в бібліотеці  Ірпінського економічного коледжу  проведено  Інформаційну годину «Їх знає весь світ: українці, які прославили нашу державу» Ігор Сікорський. Витязь неба.

 Інформаційна година відкриває цикл заходів, присвячених видатним українським особистостям.

Співробітники бібліотеки коледжу підготували цікаву інформацію про життєвий шлях Ігоря Сікорського-великого українця, що створив перший у світі  гелікоптер, і винаходом своїм прославив США.

У ході заходу було  продемонстровано документальний фільм «Ігор Сікорський. Витязь неба».

На заході були присутні студенти 102-О та 103-Ф груп,(куратори – Гурська Л.Л. ,та Іванова С.М.)

Оголошення
19 червня 2019, 10:47
27 черв­ня в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся уро­чи­сте вру­чен­ня ди­пломів!
19 червня 2019, 10:44
Відповідь на за­про­шен­ня.
01 червня 2019, 12:16
Всі оголошення