Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
20 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
7 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відвіда­ли Міжна­родні ви­став­ки «Agro Animal Show» та «Фрук­ти. Овочі. Логісти­ка» на базі Міжна­род­но­го ви­став­ко­во­го цен­тру.
7 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку ви­кла­дачі і сту­ден­ти відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відвіда­ли ПрАТ «ОБОЛОНЬ».
8 години тому
18 лю­то­го 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­ла­ся звітно-ви­бор­на кон­фе­ренція сту­дентів ко­ле­джу.
18 лютого 2019, 15:52
Всі новини

В умовах світових глобалізаційних та інтеграційних процесів загострюється потреба в спеціалістах з високим рівнем знання іноземної мови.  Особливу роль у процесі формування належної іншомовної компетенції майбутніх спеціалістів відіграє і науково-практична  конференція, як одна із форм організації навчально-виховного процесу, що сприяє удосконаленню знань, умінь і навичок студентів, отриманих на заняттях з англійської мови.

30 листопада  2018 року у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» відбулася ІІ Міжвузівська студентсько-учнівська науково-практична конференція з англійської мови «This Eхciting Worldof English».

 Метою конференції є поглиблення, зміцнення та розширення діапазону знань, саморозвиток і самовдосконалення студентів. Студенти І-ІІІ курсів ОКР «Молодший спеціаліст» ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж», Дрогобицького механіко-технологічного коледжу та учні приірпінських шкіл мали змогу виголосити доповіді в таких секціях конференції:

  1. English is a language of communication.
  2. The history of the English language.
  3. Professional language proficiency.
  4. British literature and art.
  5. System of  Education. Schools.

Дякуємо учасникам конференції за цікаві та ґрунтовні доповіді й презентації, що допомогли висвітлити актуальні проблеми і доторкнутися до захопливого світу англійської мови.

Н.М.Івкова, Г.С.Скуратівська, А.О.Путро,

викладачі англійської мови

Оголошення
Ме­то­дич­ний семінар «Про­ект­на тех­но­логія: суть, до­свід, ви­ко­ри­стан­ня, роль у роз­вит­ку пізна­валь­но-по­шу­ко­вої діяль­ності сту­дентів і ви­кла­дачів» відбу­деть­ся 25 лю­то­го у формі пре­зен­тації…
13 лютого 2019, 17:04
Всі оголошення