Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
9-10 груд­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь в Київсь­ко­му об­лас­но­му мо­лодіжно­му фо­румі.
11 грудня 2019, 21:10
10 груд­ня спеціаліст ви­щої кваліфікаційної ка­те­горії, ви­кла­дач-ме­то­дист Даль На­та­ля Ва­лен­тинівна про­ве­ла відкри­те за­нят­тя з ма­те­ма­ти­ки у групі 105- М з ви­ко­ри­стан­ням пе­да­гогічної тех­но­логії фор­му­ван...
11 грудня 2019, 21:09
9 груд­ня 2019 ро­ку ви­кла­дач цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі к.с-г.н. По­це­луй­ко М.П. провів прак­тичні за­нят­тя для учнів 9 класів Ірпінсь­ко­го ака­демічно­го ліцею НУБіП України
11 грудня 2019, 13:02
6 груд­ня член цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій По­горіла О.І. про­ве­ла відкри­те за­нят­тя з дис­ципліни «Тех­но­логія га­лузі».
10 грудня 2019, 22:29
Всі новини

В умовах світових глобалізаційних та інтеграційних процесів загострюється потреба в спеціалістах з високим рівнем знання іноземної мови.  Особливу роль у процесі формування належної іншомовної компетенції майбутніх спеціалістів відіграє і науково-практична  конференція, як одна із форм організації навчально-виховного процесу, що сприяє удосконаленню знань, умінь і навичок студентів, отриманих на заняттях з англійської мови.

30 листопада  2018 року у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» відбулася ІІ Міжвузівська студентсько-учнівська науково-практична конференція з англійської мови «This Eхciting Worldof English».

 Метою конференції є поглиблення, зміцнення та розширення діапазону знань, саморозвиток і самовдосконалення студентів. Студенти І-ІІІ курсів ОКР «Молодший спеціаліст» ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж», Дрогобицького механіко-технологічного коледжу та учні приірпінських шкіл мали змогу виголосити доповіді в таких секціях конференції:

  1. English is a language of communication.
  2. The history of the English language.
  3. Professional language proficiency.
  4. British literature and art.
  5. System of  Education. Schools.

Дякуємо учасникам конференції за цікаві та ґрунтовні доповіді й презентації, що допомогли висвітлити актуальні проблеми і доторкнутися до захопливого світу англійської мови.

Н.М.Івкова, Г.С.Скуратівська, А.О.Путро,

викладачі англійської мови

Оголошення
За­про­шуємо на нав­чаль­но-кон­суль­таційні за­нят­тя з українсь­кої мо­ви та ма­те­ма­ти­ки.
Щойно
18 груд­ня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся спор­тивне свя­то «Ко­за­цькі роз­ва­ги».
12 грудня 2019, 15:36
03 груд­ня 2019 ро­ку в гур­то­жит­ку ко­ле­джу відбу­деть­ся акція «Жи­ви без­печ­но» до Все­світньо­го дня бо­роть­би зі СНІДом.
30 листопада 2019, 13:50
29 листопада 2019, 19:02
Всі оголошення