Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Сту­ден­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» успішно про¬хо¬дять ви­роб­ни­чу прак­ти­ку, на­бу­ва­ють прак­тич­них на­ви­чок та про-фесійно­го до­свіду за обра­ни­ми спеціаль­но­стя­ми, а та­кож зби­ра­ють фа...
17 травня 2019, 16:21
Вибір про­фесії – це спра­ва не од­но­го дня.
17 травня 2019, 15:13
Ша­нуємо і зберігаємо віковічні українські куль­турні тра­диції, бе­ру­чи участь у свят­ку­ванні Все­світньо­го дня ви­ши­ван­ки.
16 травня 2019, 17:00
З ме­тою відрод­жен­ня давніх українсь­ких зви­чаїв і тра­дицій, про­буд­жен­ня у сту­дентів пре­крас­них і бла­го­род­них по­чуттів – свя­то­го і ніжно­го став­лен­ня до ма­терів, класні керівни­ки груп 101-О і 202-О зі ...
15 травня 2019, 15:02
Всі новини

В умовах світових глобалізаційних та інтеграційних процесів загострюється потреба в спеціалістах з високим рівнем знання іноземної мови.  Особливу роль у процесі формування належної іншомовної компетенції майбутніх спеціалістів відіграє і науково-практична  конференція, як одна із форм організації навчально-виховного процесу, що сприяє удосконаленню знань, умінь і навичок студентів, отриманих на заняттях з англійської мови.

30 листопада  2018 року у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» відбулася ІІ Міжвузівська студентсько-учнівська науково-практична конференція з англійської мови «This Eхciting Worldof English».

 Метою конференції є поглиблення, зміцнення та розширення діапазону знань, саморозвиток і самовдосконалення студентів. Студенти І-ІІІ курсів ОКР «Молодший спеціаліст» ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж», Дрогобицького механіко-технологічного коледжу та учні приірпінських шкіл мали змогу виголосити доповіді в таких секціях конференції:

  1. English is a language of communication.
  2. The history of the English language.
  3. Professional language proficiency.
  4. British literature and art.
  5. System of  Education. Schools.

Дякуємо учасникам конференції за цікаві та ґрунтовні доповіді й презентації, що допомогли висвітлити актуальні проблеми і доторкнутися до захопливого світу англійської мови.

Н.М.Івкова, Г.С.Скуратівська, А.О.Путро,

викладачі англійської мови