Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
27 черв­ня 2019 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ден­ної фор­ми нав­чан­ня ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
27 червня 2019, 18:45
Всі новини

В умовах світових глобалізаційних та інтеграційних процесів загострюється потреба в спеціалістах з високим рівнем знання іноземної мови.  Особливу роль у процесі формування належної іншомовної компетенції майбутніх спеціалістів відіграє і науково-практична  конференція, як одна із форм організації навчально-виховного процесу, що сприяє удосконаленню знань, умінь і навичок студентів, отриманих на заняттях з англійської мови.

30 листопада  2018 року у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» відбулася ІІ Міжвузівська студентсько-учнівська науково-практична конференція з англійської мови «This Eхciting Worldof English».

 Метою конференції є поглиблення, зміцнення та розширення діапазону знань, саморозвиток і самовдосконалення студентів. Студенти І-ІІІ курсів ОКР «Молодший спеціаліст» ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж», Дрогобицького механіко-технологічного коледжу та учні приірпінських шкіл мали змогу виголосити доповіді в таких секціях конференції:

  1. English is a language of communication.
  2. The history of the English language.
  3. Professional language proficiency.
  4. British literature and art.
  5. System of  Education. Schools.

Дякуємо учасникам конференції за цікаві та ґрунтовні доповіді й презентації, що допомогли висвітлити актуальні проблеми і доторкнутися до захопливого світу англійської мови.

Н.М.Івкова, Г.С.Скуратівська, А.О.Путро,

викладачі англійської мови