Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
За ак­тив­ну участь в он­лайн-уроці «День без­печ­но­го Інтер­не­ту 2019» Відо­крем­ле­ний підрозділ Національ­но­го універ­си­те­ту біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» відзна­чен...
20 березня 2019, 17:30
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ІІІ та ІV курсів спеціаль­ності 123 «Комп’ютер­на інже­нерія» з фахівцем-прак­ти­ком, junior developer та бізнес-аналіти­ком ком­панії «NovaIT» Костіци­ною Кат...
20 березня 2019, 17:29
20 бе­рез­ня в бібліотеці Ірпінсь­ко­го еко­номічно­го ко­ле­джу про­ве­де­но Інфор­маційну го­ди­ну «Їх знає весь світ: українці, які про­сла­ви­ли на­шу дер­жа­ву»
20 березня 2019, 17:26
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
20 березня 2019, 16:51
19 бе­рез­ня 2019 ро­ку ви­кла­да­ча­ми цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій бу­ла про­ве­де­на про­форієнтаційна ро­бо­та.
19 березня 2019, 15:21
Всі новини

Кожна людина бажає задовольняти свої потреби товарами та послугами належної якості,  тому щоденно вступає у відносини з підприємствами різних форм власності з метою отримати найкращий і найвигідніший для себе результат. Здійснюючи покупку, споживач очікує від суб’єкта господарювання (виробника, продавця чи виконавця) обіцяної  належної якості, безпечності продукції й, безумовно, задоволення заявленої потреби.

Кожен з нас постійно бере участь у процесі купівлі-продажу різноманітних товарів. Похід, скажімо, до магазину є повсякденною нормою, а часто стає звичкою. І в цьому рутинному процесі ми інколи забуваємо про те, що на ринку товарів і послуг на нас чекає багато неприємних сюрпризів, створених недосконалістю нашої економічної та правової систем.

Інколи ці вади призводять (у кращому випадку) до марнування грошей, але часом вони можуть призвести й до погіршення здоров’я споживача. У будь-якому випадку вони призводять до тих чи інших втрат. І найбільш неприємним є те, що цим «споживачем» може бути кожен із нас.

У зв’язку з цим викладачі фахових дисциплін ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»  провели майстер-клас «Захисти свої права – створи своє майбутнє!».

Викладач фахових дисциплін циклової комісії маркетингу і торгівлі Вінник І.В. ознайомила учнів з  основними аспектами послідовності дій споживачів при порушенні їх споживчих прав, які визначені та регламентовані Законом України «Про захист прав споживачів» Учні брали активну участь в обговоренні дискусійних питань, навчалися читати маркування, мали нагоду дослідити якість шоколаду на відповідність чинним нормативним документам за органолептичними показниками.

Викладач Ковтун О.П. наголосила на важливості застосування ДСТУ (Державний стандарт України), що містять обов'язкові та рекомендовані вимоги щодо якості продуктів, їх пакування, зберігання і транспортування, навчила за допомогою експрес-методу досліджувати якість плавлених сирків. Учні активно долучилися до цієї роботи, були у захваті від того, що метод працює, адже мали можливіть виявити фальсифікат.

Крім того, викладачі розповіли учням про переваги навчання у Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів та природокористування України «Ірпінський економічний коледж», показали презентації про коледж, відповіли на запитання. Учні також отримали рекламні матеріали про ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж», відділення, спеціальності та запрошення на  День відкритих дверей, що відбудеться 16 лютого 2019 року.

 

Вінник І.В., Ковтун О.П.,

викладачі циклової комісії маркетингу і торгівлі

Оголошення
До Все­світньо­го дня по­езії 21 бе­рез­ня 2019 р. о 12.00 го­дині в ко­леджі відбу­деть­ся літе­ра­тур­но-му­зич­на віталь­ня «По­шеп­ки і вго­лос».
19 березня 2019, 15:19
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку о 15.00 в лекційній залі кор­пу­су №1 відбу­деть­ся олімпіада з англійсь­кої мо­ви.
18 березня 2019, 15:12
13 бе­рез­ня 2019 ро­ку о 10.00 в лекційній залі кор­пу­су №1 відбу­деть­ся відкри­те прак­тичне за­нят­тя з дис­ципліни «Іно­зем­на мо­ва за про­фесійним спря­му­ван­ням (англійсь­ка)».
12 березня 2019, 14:00
13 бе­рез­ня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся спор­тив­но-роз­ва­жаль­ний кон­курс «Ви - бо­гині-чарівниці».
12 березня 2019, 13:47
Всі оголошення