Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
День відкри­тих две­рей – це не ли­ше ціка­ва подія, а й важ­ли­вий крок до прий­нят­тя відповідаль­но­го рішен­ня, від яко­го за­ле­жа­ти­ме про­фесійне май­бутнє мо­лоді.
Вчора о 12:58
Пе­да­гогічні працівни­ки ко­ле­джу відвіда­ли Ірпінсь­ку спеціалізо­ва­ну за­галь­но­освітню шко­лу І-ІІІ сту­пенів ху­дож­ньо­го профілю №1 імені А.С.Ма­ка­рен­ка.
20 жовтня 2018, 14:34
18 жо­втня 2018 ро­ку відбув­ся І етап ІХ Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка.
18 жовтня 2018, 16:26
Ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії гу­манітар­них дис­циплін зустріли­ся з ви­пуск­ни­ка­ми Ірпінсь­ких ЗОШ.
18 жовтня 2018, 12:47
18 жо­втня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ли­ся за­хо­ди по відзна­чен­ню Євро­пейсь­ко­го дня бо­роть­би з торгівлею людь­ми.
18 жовтня 2018, 12:44
Всі новини

13 вересня 2018 року на спортивному майданчику коледжу з метою залучення студентів до постійних занять фізичною культурою і спортом, виховання у них любові до України відбулося спортивне свято «День першокурсника», присвячене Міжнародному дню студентського спорту, у якому взяли участь студенти  першого курсу.

Розпочали спортивне свято із конкурсу стройової пісні та девізу групи, руханки і флешмобу «Україна -  понад усе».

У конкурсах і змаганнях перемогу  отримали:

  1. 1.     У конкурсі плакатів та композицій  квітів  на тему «Любове моя, Україно»:

-         гр.107-К (куратор Берегеля І.М.);

-         гр.103-Ф (куратор Гурська Л.Л.);

-         гр.104-М (куратор Сиротенко А.О.).

 

  1. . У конкурсі  стройової  пісні  «Україна – понад усе»:

-         гр.107-К (куратор Берегеля І.М.);

-          гр.103-Ф (куратор Гурська Л.Л.);

-         гр.104-М (куратор Сиротенко А.О.).

  1. 3.        У спортивно-ігровій естафеті:

-         гр.102-О (куратор Іванова С.М.);

-         гр.107-К (куратор Берегеля І.М.).

  1.     У підтягуванні на перекладині:

-         Костильов Ярослав, студент гр.105-Т.

  1.      У віджиманні в упорі лежачи:

-         Єршова Елизавета, студентка гр.105-Т.

 

  1.   У конкурсі  капітанів:

-         Карабіневич Антолій, студент гр.107-К. 

  1.   У конкурсі кураторів «Кегельбан»:

-         Берегеля І.М. куратор гр.107-К.

  1. У перетягуванні линви:

-         гр. 103-Ф (куратор Гурська Л.Л.);

-         гр.107-К (куратор Берегеля І.М.).

Переможці змагань були нагороджені солодкими призами.

Тож наснаги вам у навчанні, дорогі першокурсники! Нехай цей перший старт стане для всіх вас відправною точкою до підкорення нових вершин!

 

Керівник фізичного виховання,

Ірина Снісар

 

Оголошення
12 груд­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся ІХ Все­ук­раїнсь­кий кон­курс з англійсь­кої мо­ви «Гринвіч»
09 жовтня 2018, 11:12
Щоб успішно скла­сти ЗНО, по­чи­най го­ту­ва­ти­ся вже сьо­годні!
08 жовтня 2018, 15:05
4 жо­втня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­дуть­ся свят­кові за­хо­ди з на­го­ди про­фесійно­го свя­та – Дня працівників освіти
03 жовтня 2018, 18:30
3 жо­втня 2018 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу о 14.00 відбу­деть­ся ви­ста­ва студії те­ат­ру та кіно «Ро­мео і Джульєта»
02 жовтня 2018, 15:28
29 жо­втня у ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу бу­де про­ве­де­ний відбірко­вий етап кон­кур­су «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР».
01 жовтня 2018, 10:40
Всі оголошення