Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
6 груд­ня 2018 ро­ку пред­став­ни­ки пе­да­гогічно­го ко­лек­ти­ву ко­ле­джу взя­ли участь у міжна­родній на­у­ко­во-прак­тичній кон­фе­ренції «Якість ви­щої освіти: українсь­ка національ­на та євро­пейські прак­ти­ки», під го...
06 грудня 2018, 10:56
5 груд­ня 2018 ро­ку, на­пе­ре­додні свят­ку­ван­ня Дня Зброй­них сил України, у на­шо­му ко­леджі тра­диційно відбу­ло­ся спор­тивне свя­то «Ко­за­цькі роз­ва­ги».
05 грудня 2018, 12:51
30 ли­сто­па­да ко­ледж взяв участь у щорічно­му про­форієнтаційно­му за­ході «Яр­ма­рок про­фесій», ор­ганізо­ва­но­му Києво-Свя­то­шинсь­ким рай­он­ним цен­тром зай­ня­тості спільно з рай­он­ним відділом освіти.
30 листопада 2018, 16:29
30 ли­сто­па­да 2018 ро­ку відбу­ла­ся ІІ Міжвузівсь­ка сту­дентсь­ко-учнівсь­ка на­у­ко­во-прак­тич­на кон­фе­ренції з англійсь­кої мо­ви «This Eхciting World of English».
30 листопада 2018, 16:28
29 ли­сто­па­да 2018 ро­ку у ко­леджі відбув­ся кон­курс «Ко­ледж має та­лан­ти - 2018» се­ред сту­дентів груп І кур­су.
29 листопада 2018, 15:44
Всі новини

13 вересня 2018 року на спортивному майданчику коледжу з метою залучення студентів до постійних занять фізичною культурою і спортом, виховання у них любові до України відбулося спортивне свято «День першокурсника», присвячене Міжнародному дню студентського спорту, у якому взяли участь студенти  першого курсу.

Розпочали спортивне свято із конкурсу стройової пісні та девізу групи, руханки і флешмобу «Україна -  понад усе».

У конкурсах і змаганнях перемогу  отримали:

  1. 1.     У конкурсі плакатів та композицій  квітів  на тему «Любове моя, Україно»:

-         гр.107-К (куратор Берегеля І.М.);

-         гр.103-Ф (куратор Гурська Л.Л.);

-         гр.104-М (куратор Сиротенко А.О.).

 

  1. . У конкурсі  стройової  пісні  «Україна – понад усе»:

-         гр.107-К (куратор Берегеля І.М.);

-          гр.103-Ф (куратор Гурська Л.Л.);

-         гр.104-М (куратор Сиротенко А.О.).

  1. 3.        У спортивно-ігровій естафеті:

-         гр.102-О (куратор Іванова С.М.);

-         гр.107-К (куратор Берегеля І.М.).

  1.     У підтягуванні на перекладині:

-         Костильов Ярослав, студент гр.105-Т.

  1.      У віджиманні в упорі лежачи:

-         Єршова Елизавета, студентка гр.105-Т.

 

  1.   У конкурсі  капітанів:

-         Карабіневич Антолій, студент гр.107-К. 

  1.   У конкурсі кураторів «Кегельбан»:

-         Берегеля І.М. куратор гр.107-К.

  1. У перетягуванні линви:

-         гр. 103-Ф (куратор Гурська Л.Л.);

-         гр.107-К (куратор Берегеля І.М.).

Переможці змагань були нагороджені солодкими призами.

Тож наснаги вам у навчанні, дорогі першокурсники! Нехай цей перший старт стане для всіх вас відправною точкою до підкорення нових вершин!

 

Керівник фізичного виховання,

Ірина Снісар

 

Оголошення
18 груд­ня, у вівто­рок, о 10 го­дині в ме­то­дич­но­му кабінету ко­ле­джу відбу­деть­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду ви­кла­дачів «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 1-го…
05 грудня 2018, 16:05
14 груд­ня, у п’ят­ни­цю, о 10 го­дині в ауди­торії № 22 кор­пу­су №2 відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар «По­зи­тив­ний імідж пе­да­го­га – шлях до про­фесійно­го успіху».
05 грудня 2018, 16:01
11 груд­ня, у вівто­рок, о 14 го­дині в ауди­торії № 35 кор­пу­су №2 відбу­деть­ся ме­то­дич­ний семінар – май­стер-клас «Ви­ко­ри­стан­ня Google сервісів у нав­чаль­но-ви­хов­но­му про­цесі».
05 грудня 2018, 16:00
6 груд­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся відкри­те прак­тичне за­нят­тя з пред­ме­та «Пра­вознав­ство» ви­кла­да­ча Бе­ре­гелі І.М.
03 грудня 2018, 16:21
З ме­тою фор­му­ван­ня пра­во­вої свідо­мості та пра­во­вої куль­ту­ри сту­дентів у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» з 03 груд­ня по 07 груд­ня 2018 ро­ку про­во­дить­ся Все­ук­раїнсь­кий…
29 листопада 2018, 08:57
5 груд­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся спор­тивне свя­то «Ко­за­цькі роз­ва­ги», при­свя­чене Дню Зброй­них сил України.
26 листопада 2018, 15:04
24 ли­сто­па­да 2018 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І та ІІ кур­су.
21 листопада 2018, 09:26
Всі оголошення