Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
6 груд­ня 2018 ро­ку пред­став­ни­ки пе­да­гогічно­го ко­лек­ти­ву ко­ле­джу взя­ли участь у міжна­родній на­у­ко­во-прак­тичній кон­фе­ренції «Якість ви­щої освіти: українсь­ка національ­на та євро­пейські прак­ти­ки», під го...
06 грудня 2018, 10:56
5 груд­ня 2018 ро­ку, на­пе­ре­додні свят­ку­ван­ня Дня Зброй­них сил України, у на­шо­му ко­леджі тра­диційно відбу­ло­ся спор­тивне свя­то «Ко­за­цькі роз­ва­ги».
05 грудня 2018, 12:51
30 ли­сто­па­да ко­ледж взяв участь у щорічно­му про­форієнтаційно­му за­ході «Яр­ма­рок про­фесій», ор­ганізо­ва­но­му Києво-Свя­то­шинсь­ким рай­он­ним цен­тром зай­ня­тості спільно з рай­он­ним відділом освіти.
30 листопада 2018, 16:29
30 ли­сто­па­да 2018 ро­ку відбу­ла­ся ІІ Міжвузівсь­ка сту­дентсь­ко-учнівсь­ка на­у­ко­во-прак­тич­на кон­фе­ренції з англійсь­кої мо­ви «This Eхciting World of English».
30 листопада 2018, 16:28
29 ли­сто­па­да 2018 ро­ку у ко­леджі відбув­ся кон­курс «Ко­ледж має та­лан­ти - 2018» се­ред сту­дентів груп І кур­су.
29 листопада 2018, 15:44
Всі новини

Серце він сповна віддав дитині,

А вогонь, мов Прометей, в світи несе.

Ним пишається повіки Україна.

Ми завдячуємо Вам, Учителю, за все.

(Н.Примушко)

 

На виконання Розпорядження КМУ від 4 липня 2018 року №464-р «Про затвердження плану заходів з відзначення у 2018 році 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського» і Комплексного плану заходів по організації освітнього та виховного процесу у коледжі на поточний навчальний рік 19 вересня в навчальному закладі відбувся педагогічний семінар - ділова гра на тему: «Використання ідей Василя Сухомлинського у формуванні та збагаченні педагогічної культури викладача».

Мета семінару: пропаганда педагогічних ідей В.О.Сухомлинського, розширення знань учасників семінару про педагогічну культуру та її основні складові, вдосконалення вмінь з організації і проведення інтерактивних форм роботи зі здобувачами вищої освіти та викладачами, розвиток навичок педагогічної культури, стимулювання самовдосконалення педагога.

 Організатор і ведуча семінару методист Заболотна А.Г. майстерно провела його у вигляді ділової гри, передбачивши обов’язкову інтерактивну участь у ній усіх присутніх. До уваги учасників заходу була представлена також добірка літератури та періодичних видань із творів видатного педагога, література про нього, матеріали педагогічних читань, науково-практичних конференцій.

У ході гри із числа присутніх педагогів було сформовано 3 команди по чотири учасники в кожній, яківиконували вправи: «Самопрезентація»,  «Цитати-пазли», «Мозковий штурм», «Ерудити, вперед», «Задача. Ситуація. Проблема», «Атоми, молекули». По завершенню ділової гри всі присутні виконали вправу «Коло зворотного зв’язку».

Результати творчого пошуку і оригінальних виступів, відповідей нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем і ситуацій оцінювала експертна група, яка визначила серед гравців кращих у номінаціях:

1. «Креативний педагог» – Ясінський О.В.

2. «Педагог-ерудит» – Баланюк Л.М.

3. «Методична компетентність» - Гурська Л.Л.

4. «Толерантний педагог» - Федосеєва Н.І.

5. «Яскрава індивідуальність» - Вінник І.В.

6. «Майстер педагогічної комунікації» - Клименко Л.В.

7. «Гуманний педагог» - Іваненко Н.В.

8. «Цілеспрямований педагог» - Черненька Л.Б.

9. «Педагог-новатор» - Кошик В.В.

10. «Інтерактивний педагог» - Печкуров В.П.

11. «Педагог-популяризатор» - Снісар І.П.

12. «Педагог – науковець» - Іванова С.М.

 

Із присутніми на семінарі викладачами - слухачами під час виконання групами конкурсних завдань ведуча провела змагання на визначення авторів «крилатих» висловів – золотих злитків мудрості видатних українських педагогів.

Проведений семінар – ділова гра, на думку всіх його учасників, сприятиме підвищенню  компетентності викладачів коледжу у спілкуванні, розвитку вербальних і невербальних способів спілкування, осмисленню взаємодії з позицій партнерства, творчому підходу до планування, підготовки і проведення навчальних занять та виховних заходів зі  студентами та у роботі з їхніми батьками. Учасники семінару переконалися в актуальності педагогічних думок В.О. Сухомлинського щодо призначення, педагогічної культури і складових майстерності вчителя, викладача сьогодні.

 

Валентина Вдович,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
18 груд­ня, у вівто­рок, о 10 го­дині в ме­то­дич­но­му кабінету ко­ле­джу відбу­деть­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду ви­кла­дачів «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 1-го…
05 грудня 2018, 16:05
14 груд­ня, у п’ят­ни­цю, о 10 го­дині в ауди­торії № 22 кор­пу­су №2 відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар «По­зи­тив­ний імідж пе­да­го­га – шлях до про­фесійно­го успіху».
05 грудня 2018, 16:01
11 груд­ня, у вівто­рок, о 14 го­дині в ауди­торії № 35 кор­пу­су №2 відбу­деть­ся ме­то­дич­ний семінар – май­стер-клас «Ви­ко­ри­стан­ня Google сервісів у нав­чаль­но-ви­хов­но­му про­цесі».
05 грудня 2018, 16:00
6 груд­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся відкри­те прак­тичне за­нят­тя з пред­ме­та «Пра­вознав­ство» ви­кла­да­ча Бе­ре­гелі І.М.
03 грудня 2018, 16:21
З ме­тою фор­му­ван­ня пра­во­вої свідо­мості та пра­во­вої куль­ту­ри сту­дентів у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» з 03 груд­ня по 07 груд­ня 2018 ро­ку про­во­дить­ся Все­ук­раїнсь­кий…
29 листопада 2018, 08:57
5 груд­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся спор­тивне свя­то «Ко­за­цькі роз­ва­ги», при­свя­чене Дню Зброй­них сил України.
26 листопада 2018, 15:04
24 ли­сто­па­да 2018 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І та ІІ кур­су.
21 листопада 2018, 09:26
Всі оголошення