Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
З 4 ве­рес­ня 2017 ро­ку у сту­дентів - пер­шо­курс­ників нав­чан­ня у ко­леджі роз­по­ча­ло­ся із нав­чаль­ної прак­ти­ки «Вступ до спеціаль­ності».
08 вересня 2017, 16:26
07 ве­рес­ня 2017 ро­ку сту­ден­ти - пер­шо­курс­ни­ки спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» відвіда­ли му­зей ко­ле­джу
07 вересня 2017, 16:00
Всі новини

        6 вересня у методичному кабінеті коледжу відбулося засідання методичного об’єднання кураторів студентських груп та вихователів гуртожитку, на якому з доповідями виступили заступник директора з виховної роботи Вдович В.Г., методист коледжу Заболотна А.Г.; у роботі також взяли участь завідувач економічного відділення Сова В.М., керівник фізичного виховання Снісар І.П.

         Учасники засідання ознайомилися з матеріалами тематичної виставки «На допомогу куратору студентської групи», новою літературою та публікаціями в періодичних виданнях з питань організації виховної роботи у вищих навчальних закладах.

         Заболотна А.Г. у своїй доповіді наголосила на важливості дотримання вимог і рекомендацій щодо планування і організації виховної роботи зі студентами, оскільки від цього значною мірою залежить ефективність роботи куратора, вихователя; надала методичні рекомендації та поради щодо організації роботи з активом групи, гуртожитку та батьками студентів.

        Вдович В.Г. визначила основні завдання кураторів груп першокурсників у період адаптації студентів до навчально-виховного процесу у ВНЗ та умов проживання в гуртожитку, порекомендували при складанні планів роботи груп і гуртожитку дотримуватися положень Концепції національного виховання студентської молоді та узгоджувати плани з Комплексним планом роботи ВП НУБІП України «Ірпінський економічний коледж» на 2017 – 2018 навчальний рік.

        Снісар І.П. ознайомила кураторів груп з планом проведення заходів зі студентами І-го курсу  у період адаптації, надала рекомендації щодо підготовки до груп до них.

                                                                           Заболотна А.Г., методист коледжу

Оголошення
До ува­ги ви­кла­дачів! 19 ве­рес­ня відбу­деть­ся засідан­ня цик­ло­вої комісії обліко­вих дис­циплін
Вчора о 09:57
З 18 по 21 ве­рес­ня 2017 ро­ку у ко­леджі про­во­ди­ти­меть­ся ви­су­нен­ня кан­ди­датів на заміщен­ня ва­кант­ної по­са­ди го­ло­ви Сту­дентсь­кої ра­ди ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж».
14 вересня 2017, 17:02
20 ве­рес­ня 2017 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка», при­свя­чене Міжна­род­но­му дню ми­ру.
14 вересня 2017, 13:16
04 вересня 2017, 16:35
Всі оголошення