Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
22 ли­сто­па­да 2017 ро­ку стар­ту­вав про­форієнтаційний про­ект цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі.
7 години тому
20 жо­втня відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ви­пуск­них груп спеціаль­ності «Бух­гал­терсь­кий облік» з фахівця­ми з бух­гал­терсь­ко­го обліку
21 листопада 2017, 21:32
21 ли­сто­па­да 2017 ро­ку чле­ни ко­лек­ти­ву ко­ле­джу взя­ли участь у за­галь­номісь­ких за­хо­дах з вша­ну­ван­ня ге­роїв Ре­во­люції Гідності і Май­да­ну
21 листопада 2017, 14:15
Всі новини

        6 вересня у методичному кабінеті коледжу відбулося засідання методичного об’єднання кураторів студентських груп та вихователів гуртожитку, на якому з доповідями виступили заступник директора з виховної роботи Вдович В.Г., методист коледжу Заболотна А.Г.; у роботі також взяли участь завідувач економічного відділення Сова В.М., керівник фізичного виховання Снісар І.П.

         Учасники засідання ознайомилися з матеріалами тематичної виставки «На допомогу куратору студентської групи», новою літературою та публікаціями в періодичних виданнях з питань організації виховної роботи у вищих навчальних закладах.

         Заболотна А.Г. у своїй доповіді наголосила на важливості дотримання вимог і рекомендацій щодо планування і організації виховної роботи зі студентами, оскільки від цього значною мірою залежить ефективність роботи куратора, вихователя; надала методичні рекомендації та поради щодо організації роботи з активом групи, гуртожитку та батьками студентів.

        Вдович В.Г. визначила основні завдання кураторів груп першокурсників у період адаптації студентів до навчально-виховного процесу у ВНЗ та умов проживання в гуртожитку, порекомендували при складанні планів роботи груп і гуртожитку дотримуватися положень Концепції національного виховання студентської молоді та узгоджувати плани з Комплексним планом роботи ВП НУБІП України «Ірпінський економічний коледж» на 2017 – 2018 навчальний рік.

        Снісар І.П. ознайомила кураторів груп з планом проведення заходів зі студентами І-го курсу  у період адаптації, надала рекомендації щодо підготовки до груп до них.

                                                                           Заболотна А.Г., методист коледжу

Оголошення
У се­ре­ду, 15 ли­сто­па­да 2017 ро­ку відбу­деть­ся відкри­те лекційне за­нят­тя.
14 листопада 2017, 09:08
З 13 по 24 ли­сто­па­да 2017 ро­ку у нав­чаль­но­му за­кладі бу­дуть про­ве­дені спор­тивні зма­ган­ня на першість ко­ле­джу з бас­кет­бо­лу
10 листопада 2017, 10:48
9 ли­сто­па­да у День українсь­кої пи­сем­ності та мо­ви стар­тує ХVІІІ Міжна­род­ний кон­курс з українсь­кої мо­ви імені Пет­ра Яци­ка
08 листопада 2017, 10:25
Всі оголошення