Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Сту­ден­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» успішно про­хо­дять ви­роб­ни­чу прак­ти­ку, на­бу­ва­ють прак­тич­них на­ви­чок та про­фесійно­го до­свіду за обра­ни­ми спеціаль­но­стя­ми, а та­кож зби­ра­ють фак­ти...
Вчора о 16:11
19-20 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ли­ся зустрічі ви­пуск­ників ми­ну­лих років.
20 травня 2018, 16:14
17 трав­ня 2018 ро­ку сту­ден­ти, ви­кла­дачі і співробітни­ки ко­ле­джу до­лу­чи­ли­ся до національ­но­го свя­та - Все­ук­раїнсь­ко­го дня Ви­ши­ван­ки!
17 травня 2018, 19:39
У ко­леджі відбу­ла­ся за­хо­плю­ю­ча зустріч із ви­дат­ним українсь­ким фольк­ло­ри­стом, му­зи­кан­том, каз­ка­рем, пись­мен­ни­ком і гро­мадсь­ким діячем Саш­ком Лірни­ком.
16 травня 2018, 16:09
15 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ла­ся прем‘єра до­ку­мен­таль­но­го фільму «Пе­ре­хре­стя «Ба­лу».
15 травня 2018, 19:01
Всі новини

09 лютого у коледжі відбулася зустріч за Круглим столом студентів-випускників відділення підприємництва та інформаційних технологій із фахівцями  з найму персоналу ТОВ «Фора» Черненко Євгенією Валеріївною та Пазинюк Ольгою Володимирівною.

Фахівці звернулися до випускників з пропозицією взяти участь у програмі StudentTimeз можливістю подальшого працевлаштування.

StudentTime– це унікальна програма працевлаштування, яка дає можливість студентам повноцінно поєднувати навчання та офіційну роботу у зручний час, із гнучким графіком у мережі магазинів «Фора» за місцем проживання.

Ольга Володимирівна наголосила на тому, що учасник програми має бути успішним студентом: сумлінно навчатися, культурно відпочивати та мати стабільний заробіток. Крім того, розпочавши свою кар’єру у студентські роки, майбутні випускники обов’язково отримають цілодобову підтримку у роботі та особистого наставника, який завжди надасть відповіді на питання, допоможе вирішити виниклу в роботі проблему або підкаже, до кого звернутися.

Шановні випускники!StudentTime– це Ваш корисний студентський час! Станьте успішними та працюйте в своє задоволення!

 

Наталія Лісовська,

завідувач навчально-виробничої практики

 

Оголошення
15 трав­ня о 13.00 в ак­товій залі відбу­деть­ся по­каз до­ку­мен­таль­но­го кінофільму “Пе­ре­хре­стя Ба­лу”. Кіно­кар­ти­на ство­ре­на за підт­рим­ки Дер­жав­но­го агент­ства України з пи­тань кіно.
13 травня 2018, 13:28
29 трав­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
07 травня 2018, 11:33
З 15 по 29 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­во­ди­ти­ся першість ко­ле­джу з фут­бо­лу.
26 квітня 2018, 12:54
26 квітня 2018 ро­ку о 15.00 год. відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
20 квітня 2018, 15:09
Всі оголошення