Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
День відкри­тих две­рей – це не ли­ше ціка­ва подія, а й важ­ли­вий крок до прий­нят­тя відповідаль­но­го рішен­ня, від яко­го за­ле­жа­ти­ме про­фесійне май­бутнє мо­лоді.
Вчора о 12:58
Пе­да­гогічні працівни­ки ко­ле­джу відвіда­ли Ірпінсь­ку спеціалізо­ва­ну за­галь­но­освітню шко­лу І-ІІІ сту­пенів ху­дож­ньо­го профілю №1 імені А.С.Ма­ка­рен­ка.
20 жовтня 2018, 14:34
18 жо­втня 2018 ро­ку відбув­ся І етап ІХ Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка.
18 жовтня 2018, 16:26
Ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії гу­манітар­них дис­циплін зустріли­ся з ви­пуск­ни­ка­ми Ірпінсь­ких ЗОШ.
18 жовтня 2018, 12:47
18 жо­втня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ли­ся за­хо­ди по відзна­чен­ню Євро­пейсь­ко­го дня бо­роть­би з торгівлею людь­ми.
18 жовтня 2018, 12:44
Всі новини

7 липня 2018 року до коледжу знову завітали випускники минулих років, які цьогоріч святкують 45 та 20 років із дня  завершення навчання у нашому навчальному закладі.

Це були представники групи №33 (1973 рік випуску) разом з класним керівником, ветераном праці коледжу – Федоренко Катериною Павлівною, теж випускницею нашого навчального закладу, а також представники групи №36 (1998 рік випуску), класним керівником якої був нині покійний Таковий Геннадій Павлович. Усі випускники згадували своїх викладачів як високоосвічених педагогів, як людей високих духовних і моральних якостей, дякували всім, хто живий і кого вже немає, за той багаж знань, який вони їм дали і який допоміг досягти успіхів у трудовій діяльності та житті в цілому.

Від імені адміністрації і педагогічного колективу коледжу випускників привітала  заступник директора з виховної роботи к.е.н. Вдович В.Г. і презентувала відеофільм про здобутки і досягнення  коледжу.

Випускники щиро раділи зустрічі та ділилися спогадами про навчання і студентські роки у стінах колишнього технікуму. Адже то були не прості, а доленосні роки розбудови, бо період навчання випускників 1973 року співпав з будівництвом нового корпусу технікуму (сьогодні це корпус №1), а випускників 1998 року - з періодом  будівництва корпусу №2, який було здано в експлуатацію у 2000 році. І частинку їхньої праці також було вкладено у важливу справу розбудови Альма-матер.

 Після теплих спогадів, побувавши в обох корпусах, на території та в гуртожитку коледжу, гості переконалися, що протягом десятиліть після завершення ними технікуму тут продовжувалася цілеспрямована, наполеглива і результативна робота всього педагогічного колективу по створенню найкращих умов для навчання і виховання студентської молоді, впровадженню передового досвіду і інноваційних педагогічних технологій, чим навчальний заклад може пишатися сьогодні. Коледж зберіг свої давні традиції, багаторічний досвід, педагогічний потенціал, що дозволяє готувати фахівців для різних галузей народного господарства України.

А ще надзвичайно приємно були здивовані випускники тими позитивними змінами, які відбулися в останні роки в місті їхньої юності – місті Ірпінь.

Саме такі традиційні зустрічі  є однією із дієвих форм зв’язку коледжу зі своїми випускниками, і наші двері  завжди відкриті для тих, хто свої найкращі роки життя повʼязав свого часу із навчанням у його стінах, на вулиці Гагаріна, у славнім Ірпені!

 

Валентина Вдович,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
12 груд­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся ІХ Все­ук­раїнсь­кий кон­курс з англійсь­кої мо­ви «Гринвіч»
09 жовтня 2018, 11:12
Щоб успішно скла­сти ЗНО, по­чи­най го­ту­ва­ти­ся вже сьо­годні!
08 жовтня 2018, 15:05
4 жо­втня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­дуть­ся свят­кові за­хо­ди з на­го­ди про­фесійно­го свя­та – Дня працівників освіти
03 жовтня 2018, 18:30
3 жо­втня 2018 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу о 14.00 відбу­деть­ся ви­ста­ва студії те­ат­ру та кіно «Ро­мео і Джульєта»
02 жовтня 2018, 15:28
29 жо­втня у ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу бу­де про­ве­де­ний відбірко­вий етап кон­кур­су «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР».
01 жовтня 2018, 10:40
Всі оголошення