Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
26 квітня 2018 ро­ку ми­нає 32 ро­ки від дня аварії на Чор­но­бильській атомній елек­тро­станції.
4 години тому
25 квітня 2018 ро­ку у ак­товій залі НУБіП України відбув­ся фінал ХХХVІІ Міжна­род­но­го фе­сти­ва­лю ху­дож­ньої твор­чості «Го­лосіївсь­ка вес­на - 2018».
Вчора о 14:54
24 квітня 2018 ро­ку в кіно­те­атрі «Жо­втень» м.Київ відбув­ся до­прем‘єрний кіно­по­каз до­ку­мен­таль­но­го фільму «Пе­ре­хре­стя «Ба­лу».
24 квітня 2018, 12:36
21 квітня ко­ледж го­стин­но відчи­нив двері для всіх ба­жа­ю­чих дізна­ти­ся про нав­чаль­ний за­клад та освіту, яку ко­жен змо­же от­ри­ма­ти, всту­пив­ши до ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж».
21 квітня 2018, 14:00
Сту­ден­ти ко­ле­джу - учас­ни­ки за­ходів з на­го­ди про­ве­ден­ня пер­шої Спар­такіади Київсь­кої об­ласті се­ред ліквіда­торів наслідків аварії на Чор­но­бильській атомній елек­тро­станції
21 квітня 2018, 12:23
Всі новини

09 січня 2018 року в конференцзалі корпусу №2 відбувся психолого-педагогічний семінар на тему: «Психолого-педагогічні проблеми у роботі з уразливою категорією підлітків та шляхи їх вирішення».

Метою семінару було підвищення психолого - педагогічної компетентності педагогів з вирішення проблем у роботі з уразливою категорією підлітків, збагачення особистісного розвитку педагогів, впровадження досягнень психолого-педагогічної науки та поширення ефективного педагогічного досвіду.

У семінарі взяли участь: Нечерда Валерія Борисівна - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України, керівник теми НДР "Технології формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій у загальноосвітньому навчальному закладі", експерт Національної ради жінок України з питань виховання дітей та молоді; Рибачок Катерина Миколаївна - практичний психолог та Шевченко Олена Григорівна - соціальний педагог школи I–III ступенів №292 імені гетьмана України Івана Мазепи Деснянського району м.Києва, психологи і соціальні педагоги шкіл Приірпіння, фахівці Науково-методичного центру управління освіти і науки Ірпінської міської ради, викладачі і представники адміністрації коледжу.

Учасників семінару привітав і побажав плідної праці директор коледжу - заслужений працівник освіти України Михайлов Сергій Іванович.

Нечерда В. Б. провела для учасників майстер-клас "Сучасні технології формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій", метою якого було відрефлексувати основні аспекти процесу формування просоціальної поведінки підлітків: змістові, організаційні, технологічні. Шляхом долучення до інтеракцій присутніх учасників семінару було відпрацьовано найефективніші педагогічні технології формування просоціальної поведінки підлітків.

На завершення семінару, який пройшов змістовно, цікаво, пізнавально, відбулося підведення підсумків його роботи і фотографування учасників.

 

 

Валентина Вдович,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
З 15 по 29 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­ди­ти­ся першість ко­ле­джу з фут­бо­лу.
Сьогодні о 12:54
26 квітня 2018 ро­ку о 15.00 год. відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
20 квітня 2018, 15:09
18 квітня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся спор­тивне свя­то «Ви – бо­гині-чарівниці».
12 квітня 2018, 14:30
Всі оголошення