Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
День відкри­тих две­рей – це не ли­ше ціка­ва подія, а й важ­ли­вий крок до прий­нят­тя відповідаль­но­го рішен­ня, від яко­го за­ле­жа­ти­ме про­фесійне май­бутнє мо­лоді.
Вчора о 12:58
Пе­да­гогічні працівни­ки ко­ле­джу відвіда­ли Ірпінсь­ку спеціалізо­ва­ну за­галь­но­освітню шко­лу І-ІІІ сту­пенів ху­дож­ньо­го профілю №1 імені А.С.Ма­ка­рен­ка.
20 жовтня 2018, 14:34
18 жо­втня 2018 ро­ку відбув­ся І етап ІХ Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка.
18 жовтня 2018, 16:26
Ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії гу­манітар­них дис­циплін зустріли­ся з ви­пуск­ни­ка­ми Ірпінсь­ких ЗОШ.
18 жовтня 2018, 12:47
18 жо­втня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ли­ся за­хо­ди по відзна­чен­ню Євро­пейсь­ко­го дня бо­роть­би з торгівлею людь­ми.
18 жовтня 2018, 12:44
Всі новини

09 січня 2018 року в конференцзалі корпусу №2 відбувся психолого-педагогічний семінар на тему: «Психолого-педагогічні проблеми у роботі з уразливою категорією підлітків та шляхи їх вирішення».

Метою семінару було підвищення психолого - педагогічної компетентності педагогів з вирішення проблем у роботі з уразливою категорією підлітків, збагачення особистісного розвитку педагогів, впровадження досягнень психолого-педагогічної науки та поширення ефективного педагогічного досвіду.

У семінарі взяли участь: Нечерда Валерія Борисівна - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України, керівник теми НДР "Технології формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій у загальноосвітньому навчальному закладі", експерт Національної ради жінок України з питань виховання дітей та молоді; Рибачок Катерина Миколаївна - практичний психолог та Шевченко Олена Григорівна - соціальний педагог школи I–III ступенів №292 імені гетьмана України Івана Мазепи Деснянського району м.Києва, психологи і соціальні педагоги шкіл Приірпіння, фахівці Науково-методичного центру управління освіти і науки Ірпінської міської ради, викладачі і представники адміністрації коледжу.

Учасників семінару привітав і побажав плідної праці директор коледжу - заслужений працівник освіти України Михайлов Сергій Іванович.

Нечерда В. Б. провела для учасників майстер-клас "Сучасні технології формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій", метою якого було відрефлексувати основні аспекти процесу формування просоціальної поведінки підлітків: змістові, організаційні, технологічні. Шляхом долучення до інтеракцій присутніх учасників семінару було відпрацьовано найефективніші педагогічні технології формування просоціальної поведінки підлітків.

На завершення семінару, який пройшов змістовно, цікаво, пізнавально, відбулося підведення підсумків його роботи і фотографування учасників.

 

 

Валентина Вдович,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
12 груд­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся ІХ Все­ук­раїнсь­кий кон­курс з англійсь­кої мо­ви «Гринвіч»
09 жовтня 2018, 11:12
Щоб успішно скла­сти ЗНО, по­чи­най го­ту­ва­ти­ся вже сьо­годні!
08 жовтня 2018, 15:05
4 жо­втня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­дуть­ся свят­кові за­хо­ди з на­го­ди про­фесійно­го свя­та – Дня працівників освіти
03 жовтня 2018, 18:30
3 жо­втня 2018 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу о 14.00 відбу­деть­ся ви­ста­ва студії те­ат­ру та кіно «Ро­мео і Джульєта»
02 жовтня 2018, 15:28
29 жо­втня у ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу бу­де про­ве­де­ний відбірко­вий етап кон­кур­су «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР».
01 жовтня 2018, 10:40
Всі оголошення