Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
13 січня 2018 ро­ку у ко­леджі стар­ту­ва­ли нав­чаль­но-кон­суль­таційні за­нят­тя з українсь­кої мо­ви та ма­те­ма­ти­ки.
13 січня 2018, 13:52
У ко­леджі відбув­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар на те­му: «Пси­хо­ло­го-пе­да­гогічні про­бле­ми у ро­боті з ураз­ли­вою ка­те­горією підлітків та шля­хи їх вирішен­ня».
09 січня 2018, 15:30
Про ре­зуль­та­ти ІІ (об­лас­но­го) ета­пу VІІІ Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка се­ред сту­дентів ви­щих нав­чаль­них за­кладів.
05 січня 2018, 15:36
Всі новини

09 січня 2018 року в конференцзалі корпусу №2 відбувся психолого-педагогічний семінар на тему: «Психолого-педагогічні проблеми у роботі з уразливою категорією підлітків та шляхи їх вирішення».

Метою семінару було підвищення психолого - педагогічної компетентності педагогів з вирішення проблем у роботі з уразливою категорією підлітків, збагачення особистісного розвитку педагогів, впровадження досягнень психолого-педагогічної науки та поширення ефективного педагогічного досвіду.

У семінарі взяли участь: Нечерда Валерія Борисівна - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України, керівник теми НДР "Технології формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій у загальноосвітньому навчальному закладі", експерт Національної ради жінок України з питань виховання дітей та молоді; Рибачок Катерина Миколаївна - практичний психолог та Шевченко Олена Григорівна - соціальний педагог школи I–III ступенів №292 імені гетьмана України Івана Мазепи Деснянського району м.Києва, психологи і соціальні педагоги шкіл Приірпіння, фахівці Науково-методичного центру управління освіти і науки Ірпінської міської ради, викладачі і представники адміністрації коледжу.

Учасників семінару привітав і побажав плідної праці директор коледжу - заслужений працівник освіти України Михайлов Сергій Іванович.

Нечерда В. Б. провела для учасників майстер-клас "Сучасні технології формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій", метою якого було відрефлексувати основні аспекти процесу формування просоціальної поведінки підлітків: змістові, організаційні, технологічні. Шляхом долучення до інтеракцій присутніх учасників семінару було відпрацьовано найефективніші педагогічні технології формування просоціальної поведінки підлітків.

На завершення семінару, який пройшов змістовно, цікаво, пізнавально, відбулося підведення підсумків його роботи і фотографування учасників.

 

 

Валентина Вдович,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
23 січня 2018 ро­ку відбу­дуть­ся збо­ри тру­до­во­го ко­лек­ти­ву
36 хвилини тому
22 бе­рез­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся І Міжвузівсь­ка на­у­ко­во-прак­тич­на кон­фе­ренція «Впро­ва­д­жен­ня ком­пе­тентнісно­го підхо­ду у підго­тов­ку май­бутніх фахівців освітньо-кваліфікаційно­го…
27 грудня 2017, 11:51
Всі оголошення