Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
За ак­тив­ну участь в он­лайн-уроці «День без­печ­но­го Інтер­не­ту 2019» Відо­крем­ле­ний підрозділ Національ­но­го універ­си­те­ту біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» відзна­чен...
20 березня 2019, 17:30
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ІІІ та ІV курсів спеціаль­ності 123 «Комп’ютер­на інже­нерія» з фахівцем-прак­ти­ком, junior developer та бізнес-аналіти­ком ком­панії «NovaIT» Костіци­ною Кат...
20 березня 2019, 17:29
20 бе­рез­ня в бібліотеці Ірпінсь­ко­го еко­номічно­го ко­ле­джу про­ве­де­но Інфор­маційну го­ди­ну «Їх знає весь світ: українці, які про­сла­ви­ли на­шу дер­жа­ву»
20 березня 2019, 17:26
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
20 березня 2019, 16:51
19 бе­рез­ня 2019 ро­ку ви­кла­да­ча­ми цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій бу­ла про­ве­де­на про­форієнтаційна ро­бо­та.
19 березня 2019, 15:21
Всі новини

З метою вивчення і популяризації прогресивного педагогічного досвіду, 19 грудня методисти коледжу Заболотна А.Г. і Погоріла О.І. , підводячи підсумки методичної роботи викладачів і кураторів академічних груп за 2018 рік, провели   заняття педагогічного семінару у формі  круглого  столу.  Учасники круглого столу  ознайомилися з виставкою кращих  підручників, навчальних посібників, методичних розробок, наукових публікацій, підготовлених  членами педагогічного колективу  у 2018 році, та з досвідом роботи колег.

           Досвідчений педагог, к.е.н. Вдович В.Г., яка протягом 10 років працювала на посаді заступника директора з виховної роботи, презентувала  учасникам круглого столу укладений  нею збірник  сценаріїв, методичних розробок виховних заходів «Із досвіду національно - патріотичного виховання студентської молоді», наголосивши при цьому на важливості систематизації, оформлення матеріалів  відповідно до чинних вимог та можливості використання їх кураторами груп, керівниками гуртків і клубів.

          Переможець (3-є місце) ІІ - го (регіонального) етапу конкурсу  «Кращий куратор навчальної групи 2018 року» аграрних закладів вищої освіти І – ІІ р.а. Київської, Черкаської, Вінницької областей Підгурська І.С. представила комплекс  документів,  розробок,  фото- і відеоматеріалів, що розкривають завдання і зміст роботи куратора студентської групи, звернула увагу колег  на  важливість  і необхідність брати участь у різноманітних  конкурсах професійної майстерності  з метою вивчення  і впровадження кращого педагогічного досвіду.

Викладач-методист Даль Н.В. ознайомила учасників круглого столу з методикою використання ігрових ситуацій, зокрема при вивченні теми «Тригонометричні функції», і презентувала  розроблені нею у 2018 році методичні розробки з математики та вищої математики.

 Не менш цікавим та змістовним був і виступ викладача інформаційних систем і технологій в обліку, заступника директора з виховної роботи Сиротенка А.О., який поділився досвідом використання технології Web-квесту в позааудиторній роботі зі студентами,  продемонструвавши при цьому, як можна використати  платформи  Wix.com, LearningApps.Orgдля складання  і виконання завдань квесту, залучивши до проходження квесту учасників круглого столу.

Досвідом  проведення семінару  з української літератури у формі прес-конференції поділилася викладач-методист Заболотна А.Г., проаналізувавши при цьому як краще своє заняття 2018 року  за темою «Валер’ян Підмогильний. Роман «Місто» і надавши викладачам методичні рекомендації щодо підготовки і проведення заняття – прес-конференції при вивченні гуманітарних дисциплін.

Варто зазначити, що круглий стіл у формі презентації педагогічного досвіду викликав жвавий інтерес та дискусію у всіх присутніх, оскільки питання, що обговорювалися, є актуальними і важливими для кожного педагога.

 

 

Наталія Ільченко,

 

заступник директора з навчальної роботи

 

Оголошення
До Все­світньо­го дня по­езії 21 бе­рез­ня 2019 р. о 12.00 го­дині в ко­леджі відбу­деть­ся літе­ра­тур­но-му­зич­на віталь­ня «По­шеп­ки і вго­лос».
19 березня 2019, 15:19
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку о 15.00 в лекційній залі кор­пу­су №1 відбу­деть­ся олімпіада з англійсь­кої мо­ви.
18 березня 2019, 15:12
13 бе­рез­ня 2019 ро­ку о 10.00 в лекційній залі кор­пу­су №1 відбу­деть­ся відкри­те прак­тичне за­нят­тя з дис­ципліни «Іно­зем­на мо­ва за про­фесійним спря­му­ван­ням (англійсь­ка)».
12 березня 2019, 14:00
13 бе­рез­ня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся спор­тив­но-роз­ва­жаль­ний кон­курс «Ви - бо­гині-чарівниці».
12 березня 2019, 13:47
Всі оголошення