Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ла­ся зустріч з пред­став­ни­ка­ми Все­ук­раїнсь­кої гро­мадсь­кої ор­ганізації «Асоціація з пи­тань за­хи­сту прав спо­жи­вачів» «Спо­жив­ча довіра»
24 червня 2019, 14:45
21 черв­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь у Міжна­род­но­му дні по­ля в Україні.
22 червня 2019, 13:00
Сту­ден­ти ІІ кур­су спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині».
14 червня 2019, 15:15
Всі новини

З метою вивчення і популяризації прогресивного педагогічного досвіду, 19 грудня методисти коледжу Заболотна А.Г. і Погоріла О.І. , підводячи підсумки методичної роботи викладачів і кураторів академічних груп за 2018 рік, провели   заняття педагогічного семінару у формі  круглого  столу.  Учасники круглого столу  ознайомилися з виставкою кращих  підручників, навчальних посібників, методичних розробок, наукових публікацій, підготовлених  членами педагогічного колективу  у 2018 році, та з досвідом роботи колег.

           Досвідчений педагог, к.е.н. Вдович В.Г., яка протягом 10 років працювала на посаді заступника директора з виховної роботи, презентувала  учасникам круглого столу укладений  нею збірник  сценаріїв, методичних розробок виховних заходів «Із досвіду національно - патріотичного виховання студентської молоді», наголосивши при цьому на важливості систематизації, оформлення матеріалів  відповідно до чинних вимог та можливості використання їх кураторами груп, керівниками гуртків і клубів.

          Переможець (3-є місце) ІІ - го (регіонального) етапу конкурсу  «Кращий куратор навчальної групи 2018 року» аграрних закладів вищої освіти І – ІІ р.а. Київської, Черкаської, Вінницької областей Підгурська І.С. представила комплекс  документів,  розробок,  фото- і відеоматеріалів, що розкривають завдання і зміст роботи куратора студентської групи, звернула увагу колег  на  важливість  і необхідність брати участь у різноманітних  конкурсах професійної майстерності  з метою вивчення  і впровадження кращого педагогічного досвіду.

Викладач-методист Даль Н.В. ознайомила учасників круглого столу з методикою використання ігрових ситуацій, зокрема при вивченні теми «Тригонометричні функції», і презентувала  розроблені нею у 2018 році методичні розробки з математики та вищої математики.

 Не менш цікавим та змістовним був і виступ викладача інформаційних систем і технологій в обліку, заступника директора з виховної роботи Сиротенка А.О., який поділився досвідом використання технології Web-квесту в позааудиторній роботі зі студентами,  продемонструвавши при цьому, як можна використати  платформи  Wix.com, LearningApps.Orgдля складання  і виконання завдань квесту, залучивши до проходження квесту учасників круглого столу.

Досвідом  проведення семінару  з української літератури у формі прес-конференції поділилася викладач-методист Заболотна А.Г., проаналізувавши при цьому як краще своє заняття 2018 року  за темою «Валер’ян Підмогильний. Роман «Місто» і надавши викладачам методичні рекомендації щодо підготовки і проведення заняття – прес-конференції при вивченні гуманітарних дисциплін.

Варто зазначити, що круглий стіл у формі презентації педагогічного досвіду викликав жвавий інтерес та дискусію у всіх присутніх, оскільки питання, що обговорювалися, є актуальними і важливими для кожного педагога.

 

 

Наталія Ільченко,

 

заступник директора з навчальної роботи

 

Оголошення
19 червня 2019, 10:47
27 черв­ня в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся уро­чи­сте вру­чен­ня ди­пломів!
19 червня 2019, 10:44
Відповідь на за­про­шен­ня.
01 червня 2019, 12:16
Всі оголошення