Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
13 черв­ня 2018 ро­ку в ко­леджі про­ве­де­но за­хо­ди Дня здо­ров’я під гас­лом «Ми - за здо­ро­ве май­бутнє!»
13 червня 2018, 19:53
Сту­ден­ти спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині», ознай­о­ми­ли­ся з ор­ганізацією тор­го­во-тех­но­логічно­го про­це­су в ма...
12 червня 2018, 09:58
Умансь­кий національ­ний універ­си­тет садівництва прий­няв най­к­ра­щих сту­дентів-аг­раріїв з усіх об­ла­стей України.
08 червня 2018, 09:05
07 черв­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ла­ся кон­фе­ренція за підсум­ка­ми ви­роб­ни­чої прак­ти­ки сту­дентів ІІІ кур­су спеціаль­но­стей «Бух­гал­терсь­кий облік» та «Фінан­си і кре­дит».
07 червня 2018, 19:17
Всі новини

Вельмишановний  Анатолію Дмитровичу!

Щиро вітаємо Вас з  ювілеєм! 50 років – це вік мудрості, зрілості, здобутків і досягнень, вік розквіту таланту.

Вашому формуванню як викладача, науковця сприяло   навчання в Українській сільськогосподарській академії за  фахом «Економіка підприємства»,  робота на посаді асистента кафедри менеджменту, де Ви набули досвіду науково-дослідницької роботи, вдосконалили організаторські здібності і вміння.

Продовжуючи свою наукову діяльність, Ви успішно захистили кандидатську дисертацію за темою «Управління інвестиційними процесами в системі АПК» та докторську – «Державне регулювання сільськогосподарського виробництва».  

Доктор економічних наук, професор, автор 120 публікацій, підручників, рекомендацій і монографій, в тому числі у закордонних виданнях, Ви успішно поєднували наукову діяльність з виконанням обов’язків завідувача відділу магістратури та підвищення кваліфікації Національного аграрного університету, завідувача кафедри державного управління Національного університету біоресурсів і природокористування України, директора Навчально-наукового інституту бізнесу Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Сьогодні Ви декан економічного факультету -  одного з  кращих у НУБіП України, який своїми вагомими досягненнями завдячує і Вашому професіоналізму. Колеги та студенти факультету шанують і люблять Вас за відкритість, щирість і здатність завжди прийти на допомогу.

Вельмишановний  Анатолію Дмитровичу!  З нагоди  Вашого ювілею прийміть найщиріші вітання від колективу Ірпінського економічного коледжу. Бажаємо Вам довгих і щасливих літ, міцного здоров’я, невичерпної енергії, натхнення, оптимізму і нових плідних здобутків!

Многії літа Вам!

Оголошення
23 черв­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
15 червня 2018, 11:54
31 трав­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
25 травня 2018, 11:33
15 трав­ня о 13.00 в ак­товій залі відбу­деть­ся по­каз до­ку­мен­таль­но­го кінофільму “Пе­ре­хре­стя Ба­лу”. Кіно­кар­ти­на ство­ре­на за підт­рим­ки Дер­жав­но­го агент­ства України з пи­тань кіно.
13 травня 2018, 13:28
З 15 по 29 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­во­ди­ти­ся першість ко­ле­джу з фут­бо­лу.
26 квітня 2018, 12:54
Всі оголошення