Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
14 груд­ня 2018 р. у ко­леджі відбув­ся пе­да­гогічний семінар «По­зи­тив­ний імідж пе­да­го­га – шлях до про­фесійно­го успіху».
14 грудня 2018, 17:47
12 груд­ня 2018 ро­ку відбув­ся ІХ Все­ук­раїнский кон­курс з англійсь­кої мо­ви «Гринвіч».
12 грудня 2018, 17:35
12 груд­ня 2018 ро­ку ко­ледж відвіда­ли пред­став­ни­ки ба­зо­во­го універ­си­те­ту, на чолі з про­рек­то­ром з нав­чаль­ної і ви­хов­ної ро­бо­ти Сергієм Ква­шею.
12 грудня 2018, 15:10
11 груд­ня 2018 ро­ку пе­да­гогічні працівни­ки ко­ле­джу Вінник І.В. та Ко­втун О.П..у рам­ках Все­ук­раїнсь­ко­го тиж­ня пра­ва про­ве­ли в Ірпінській спеціалізо­ваній за­галь­но­освітній школі І-ІІІ сту­пенів № 12 з вив...
11 грудня 2018, 15:14
11 груд­ня, у вівто­рок, о 14 го­дині в ауди­торії № 35 кор­пу­су №2 відбув­ся май­стер-клас «Ви­ко­ри­стан­ня Google сервісів у нав­чаль­но-ви­хов­но­му про­цесі».
11 грудня 2018, 15:13
Всі новини

Вельмишановний  Анатолію Дмитровичу!

Щиро вітаємо Вас з  ювілеєм! 50 років – це вік мудрості, зрілості, здобутків і досягнень, вік розквіту таланту.

Вашому формуванню як викладача, науковця сприяло   навчання в Українській сільськогосподарській академії за  фахом «Економіка підприємства»,  робота на посаді асистента кафедри менеджменту, де Ви набули досвіду науково-дослідницької роботи, вдосконалили організаторські здібності і вміння.

Продовжуючи свою наукову діяльність, Ви успішно захистили кандидатську дисертацію за темою «Управління інвестиційними процесами в системі АПК» та докторську – «Державне регулювання сільськогосподарського виробництва».  

Доктор економічних наук, професор, автор 120 публікацій, підручників, рекомендацій і монографій, в тому числі у закордонних виданнях, Ви успішно поєднували наукову діяльність з виконанням обов’язків завідувача відділу магістратури та підвищення кваліфікації Національного аграрного університету, завідувача кафедри державного управління Національного університету біоресурсів і природокористування України, директора Навчально-наукового інституту бізнесу Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Сьогодні Ви декан економічного факультету -  одного з  кращих у НУБіП України, який своїми вагомими досягненнями завдячує і Вашому професіоналізму. Колеги та студенти факультету шанують і люблять Вас за відкритість, щирість і здатність завжди прийти на допомогу.

Вельмишановний  Анатолію Дмитровичу!  З нагоди  Вашого ювілею прийміть найщиріші вітання від колективу Ірпінського економічного коледжу. Бажаємо Вам довгих і щасливих літ, міцного здоров’я, невичерпної енергії, натхнення, оптимізму і нових плідних здобутків!

Многії літа Вам!

Оголошення
13 груд­ня 2018 ро­ку о 12.30 год. у кон­фе­ренц­залі нав­чаль­но­го кор­пу­су № 2 відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
11 грудня 2018, 09:18
18 груд­ня, у вівто­рок, о 10 го­дині в ме­то­дич­но­му кабінету ко­ле­джу відбу­деть­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду ви­кла­дачів «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 1-го…
05 грудня 2018, 16:05
14 груд­ня, у п’ят­ни­цю, о 10 го­дині в ауди­торії № 22 кор­пу­су №2 відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар «По­зи­тив­ний імідж пе­да­го­га – шлях до про­фесійно­го успіху».
05 грудня 2018, 16:01
11 груд­ня, у вівто­рок, о 14 го­дині в ауди­торії № 35 кор­пу­су №2 відбу­деть­ся ме­то­дич­ний семінар – май­стер-клас «Ви­ко­ри­стан­ня Google сервісів у нав­чаль­но-ви­хов­но­му про­цесі».
05 грудня 2018, 16:00
6 груд­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся відкри­те прак­тичне за­нят­тя з пред­ме­та «Пра­вознав­ство» ви­кла­да­ча Бе­ре­гелі І.М.
03 грудня 2018, 16:21
З ме­тою фор­му­ван­ня пра­во­вої свідо­мості та пра­во­вої куль­ту­ри сту­дентів у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» з 03 груд­ня по 07 груд­ня 2018 ро­ку про­во­дить­ся Все­ук­раїнсь­кий…
29 листопада 2018, 08:57
Всі оголошення