Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Сту­ден­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» успішно про¬хо¬дять ви­роб­ни­чу прак­ти­ку, на­бу­ва­ють прак­тич­них на­ви­чок та про-фесійно­го до­свіду за обра­ни­ми спеціаль­но­стя­ми, а та­кож зби­ра­ють фа...
17 травня 2019, 16:21
Вибір про­фесії – це спра­ва не од­но­го дня.
17 травня 2019, 15:13
Ша­нуємо і зберігаємо віковічні українські куль­турні тра­диції, бе­ру­чи участь у свят­ку­ванні Все­світньо­го дня ви­ши­ван­ки.
16 травня 2019, 17:00
З ме­тою відрод­жен­ня давніх українсь­ких зви­чаїв і тра­дицій, про­буд­жен­ня у сту­дентів пре­крас­них і бла­го­род­них по­чуттів – свя­то­го і ніжно­го став­лен­ня до ма­терів, класні керівни­ки груп 101-О і 202-О зі ...
15 травня 2019, 15:02
Всі новини

Викладачі ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» Підгурська І.С. та Медведь Т.М. відвідали Міжнародну науково-практичну конференцію «Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і соціофілософський аспекти», яка відбулася в НУБіП України. З вітальним словом до присутніх звернувся ректор НУБіП України - український політик та громадський діяч, професор, доктор педагогічних наук, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України Ніколаєнко С.М. У своєму виступі він підкреслив значення Шевченкового слова в сучасному світі, побажав усім присутнім плідної роботи та творчої наснаги.

Продовжив конференцію доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, декан гуманітарно-педагогічного факультету Шинкарук В.Д.

Серед почесних гостей конференції були голова Наглядової ради НУБіП України — відомий громадський і політичний діяч, доктор політичних наук  М. В. Томенко, декан філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка, доктор філософських наук, професор, академік НАН України А. Є. Конверський, завідувач відділу історії філософії України інституту філософії ім. Г. С. Сковороди  НАН України, доктор філософських наук, професор Йосипенко С.Л., доктор мистецтвознавства, доктор філософських наук, доктор богословських наук, науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України, академік АН Вищої школи України Д.В. Степовик, доктор культурології, режисер, сценарист, лауреат державної премії ім. І. Огієнка, заслужений працівник культури України, голова  правління об’єднаннякінематографістів «Кінологос» Ломанчук Д.Ф.

Змістовні виступи доповідачів підтвердили аксіому, що творчість Шевченка неможливо дослідити в повному обсязі, адже щоразу великий Кобзар постає перед нами по-новому. Кожний, хто глибоко вивчає творчість великого сина України, неминуче переконується, що вона має світове значення. Тараса Шевченка справедливо називають поетом слова, пензля та співу. 

 

 

Ілона Підгурська,

голова циклової комісії гуманітарних дисциплін