Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
За ак­тив­ну участь в он­лайн-уроці «День без­печ­но­го Інтер­не­ту 2019» Відо­крем­ле­ний підрозділ Національ­но­го універ­си­те­ту біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» відзна­чен...
20 березня 2019, 17:30
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ІІІ та ІV курсів спеціаль­ності 123 «Комп’ютер­на інже­нерія» з фахівцем-прак­ти­ком, junior developer та бізнес-аналіти­ком ком­панії «NovaIT» Костіци­ною Кат...
20 березня 2019, 17:29
20 бе­рез­ня в бібліотеці Ірпінсь­ко­го еко­номічно­го ко­ле­джу про­ве­де­но Інфор­маційну го­ди­ну «Їх знає весь світ: українці, які про­сла­ви­ли на­шу дер­жа­ву»
20 березня 2019, 17:26
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
20 березня 2019, 16:51
19 бе­рез­ня 2019 ро­ку ви­кла­да­ча­ми цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій бу­ла про­ве­де­на про­форієнтаційна ро­бо­та.
19 березня 2019, 15:21
Всі новини

Викладачі ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» Підгурська І.С. та Медведь Т.М. відвідали Міжнародну науково-практичну конференцію «Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і соціофілософський аспекти», яка відбулася в НУБіП України. З вітальним словом до присутніх звернувся ректор НУБіП України - український політик та громадський діяч, професор, доктор педагогічних наук, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України Ніколаєнко С.М. У своєму виступі він підкреслив значення Шевченкового слова в сучасному світі, побажав усім присутнім плідної роботи та творчої наснаги.

Продовжив конференцію доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, декан гуманітарно-педагогічного факультету Шинкарук В.Д.

Серед почесних гостей конференції були голова Наглядової ради НУБіП України — відомий громадський і політичний діяч, доктор політичних наук  М. В. Томенко, декан філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка, доктор філософських наук, професор, академік НАН України А. Є. Конверський, завідувач відділу історії філософії України інституту філософії ім. Г. С. Сковороди  НАН України, доктор філософських наук, професор Йосипенко С.Л., доктор мистецтвознавства, доктор філософських наук, доктор богословських наук, науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України, академік АН Вищої школи України Д.В. Степовик, доктор культурології, режисер, сценарист, лауреат державної премії ім. І. Огієнка, заслужений працівник культури України, голова  правління об’єднаннякінематографістів «Кінологос» Ломанчук Д.Ф.

Змістовні виступи доповідачів підтвердили аксіому, що творчість Шевченка неможливо дослідити в повному обсязі, адже щоразу великий Кобзар постає перед нами по-новому. Кожний, хто глибоко вивчає творчість великого сина України, неминуче переконується, що вона має світове значення. Тараса Шевченка справедливо називають поетом слова, пензля та співу. 

 

 

Ілона Підгурська,

голова циклової комісії гуманітарних дисциплін

Оголошення
До Все­світньо­го дня по­езії 21 бе­рез­ня 2019 р. о 12.00 го­дині в ко­леджі відбу­деть­ся літе­ра­тур­но-му­зич­на віталь­ня «По­шеп­ки і вго­лос».
19 березня 2019, 15:19
20 бе­рез­ня 2019 ро­ку о 15.00 в лекційній залі кор­пу­су №1 відбу­деть­ся олімпіада з англійсь­кої мо­ви.
18 березня 2019, 15:12
13 бе­рез­ня 2019 ро­ку о 10.00 в лекційній залі кор­пу­су №1 відбу­деть­ся відкри­те прак­тичне за­нят­тя з дис­ципліни «Іно­зем­на мо­ва за про­фесійним спря­му­ван­ням (англійсь­ка)».
12 березня 2019, 14:00
13 бе­рез­ня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся спор­тив­но-роз­ва­жаль­ний кон­курс «Ви - бо­гині-чарівниці».
12 березня 2019, 13:47
Всі оголошення