Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
25 лю­то­го ко­ледж відсвят­ку­вав Ко­лодія.
3 години тому
25 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ко­ле­джу з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
3 години тому
Для сту­дентів ко­ле­джу спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» керівник відділу кадрів ПАТ КБ «При­ват­банк» про­ве­ла пре­зен­тацію он­лайн-прак­ти­ки.
3 години тому
21 лю­то­го у рам­ках про­форієнтаційно­го проєкту «Зи­мо­ва шко­ла – 2020» ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли інтер­ак­тив­ну вікто­ри­ну з фінан­со­вої гра­мот­ності для учнів 9-Б кла­су Ірпінсь­кої СЗОШ І-ІІІ сту­пенів з пог­ли...
22 лютого 2020, 20:43
21 лю­то­го 2020 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відзна­чи­ли Міжна­род­ний день рідної мо­ви
22 лютого 2020, 20:38
Всі новини

Викладачі ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» Підгурська І.С. та Медведь Т.М. відвідали Міжнародну науково-практичну конференцію «Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і соціофілософський аспекти», яка відбулася в НУБіП України. З вітальним словом до присутніх звернувся ректор НУБіП України - український політик та громадський діяч, професор, доктор педагогічних наук, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України Ніколаєнко С.М. У своєму виступі він підкреслив значення Шевченкового слова в сучасному світі, побажав усім присутнім плідної роботи та творчої наснаги.

Продовжив конференцію доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, декан гуманітарно-педагогічного факультету Шинкарук В.Д.

Серед почесних гостей конференції були голова Наглядової ради НУБіП України — відомий громадський і політичний діяч, доктор політичних наук  М. В. Томенко, декан філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка, доктор філософських наук, професор, академік НАН України А. Є. Конверський, завідувач відділу історії філософії України інституту філософії ім. Г. С. Сковороди  НАН України, доктор філософських наук, професор Йосипенко С.Л., доктор мистецтвознавства, доктор філософських наук, доктор богословських наук, науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України, академік АН Вищої школи України Д.В. Степовик, доктор культурології, режисер, сценарист, лауреат державної премії ім. І. Огієнка, заслужений працівник культури України, голова  правління об’єднаннякінематографістів «Кінологос» Ломанчук Д.Ф.

Змістовні виступи доповідачів підтвердили аксіому, що творчість Шевченка неможливо дослідити в повному обсязі, адже щоразу великий Кобзар постає перед нами по-новому. Кожний, хто глибоко вивчає творчість великого сина України, неминуче переконується, що вона має світове значення. Тараса Шевченка справедливо називають поетом слова, пензля та співу. 

 

 

Ілона Підгурська,

голова циклової комісії гуманітарних дисциплін